Keinoja monimuotoisuuden vaalimiseen

Monimuotoisuuden kartoittamiseksi ja suojelemiseksi on tehty töitä eri puolilla maailmaa. On tehty kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia, säädöksiä ja valvontaa on organisoitu. Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Järjestöjen työllä ja yksittäisten ihmisten valinnoilla on ollut ja on tulevaisuudessa tärkeä merkitys.

Maailmanlaajuisesti toiminnoista monimuotoisuuden vaalimiseksi on sovittu YK:n yleissopimuksella vuonna 1992. Sopimuksen tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistäminen sekä geenivaroista saadun hyödyn tasapuolinen ja oikeudenmukainen jako. Sopimukseen on liittynyt 194 maata. Suomi liittyi siihen vuonna 1994. YK asetti vuonna 2002 tavoitteen hidastaa merkittävästi maailmanlaajuisesti luonnon köyhtymistä vuoteen 2010 mennessä. EU:n vastaava tavoite oli pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen yhteisön alueella vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteita ei ole saavutettu.

YK on nimennyt vuoden 2010 kansainväliseksi biodiversiteettivuodeksi. Teemavuoden avulla halutaan lisätä ihmisten tietoisuutta monimuotoisuuden tärkeästä roolista hyvinvoinnin perustana ja aktivoida päättäjiä tehokkaampaan monimuotoisuuden suojeluun.

Suomi laati ensimmäisen biodiversiteettiohjelmansa vuosille 1997 – 2005. Luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategia on laadittu vuosille 2006 – 16. Strategian toimintaohjelma kattaa eri hallinnonalat, ja siinä on yksilöity kaikkiaan 110 toimenpidettä. Suomessa on tehty kattava luonnon monimuotoisuuden seurantajärjestelmä, jonka tulokset ovat kaikkien saatavilla Internetissä. Sivuston sisällöstä vastaavat yhteistyössä suomalaiset tutkimuslaitokset, viranomaistahot, yliopistot ja kansalaisjärjestöt. Biodiversiteettiseurannassa vapaaehtoisten harrastajien merkitys on huomattava. Monet ympäristöjärjestöt organisoivat toimintaa ja innostavat ihmisiä biodiversiteetin vaalimiseen ja lajiseurantaan.

Suomessa on laadittu melko kattavat luettelot sekä valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä että merkittäviksi arvioiduista maisema-alueista. Niillä on merkittävä asema kaavoituksessa. Ympäristöministeriö ja Museovirasto ovat julkaisseet oppaita kulttuuriympäristöjen ja – maisemien hoidosta, saatavilla olevista avustuksista ja suunnitelmiin vaikuttamisesta. Maakunta- ja kaupunginmuseot opastavat paikallisjärjestöjä ja kansalaisia kulttuuriympäristön tulkitsemisessa ja vaalimisessa.

Tehtävät tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Toimintaa luonnon monimuotoisuuden puolesta

 • Jokaisen oma tapa liikkua luonnossa, hoitaa piha-alueita ja suhtautua elämään on ratkaisevan tärkeää monimuotoisuuden kannalta.
 • Tutustu jokamiehenoikeuksiin.
 • Mitä haittaa roskien jättämisestä luontoon on eliöille?
 • Mitä haittaa meluaminen metsässä voi aiheuttaa linnuille?
 • Miten linnunpöntöt auttavat monimuotoisuutta luonnossa?
 • Miksi eläinten ruokinta on talvella tärkeää?
 • Tee lista toimista, joilla Sinä autat luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Vertaa omaa listaasi muiden tekemiin.

2. Toimintaa yhdessä

 • Monissa kerhoissa, harrastuspiireissä ja järjestöissä toimitaan yhdessä luonnon hyvinvoinnin puolesta. Yhdessä tekeminen ja toimintaideoiden jakaminen on hauskaa.
 • Kouluun voi perustaa luontokerhon. Luontokerhon vetäjänä voi toimia opettaja tai joku muu luontoasiantuntija. Katso lisätietoa koulutuksista Luontoliiton sivuilta.
 • Moniin harrastuksiin liittyy toimintaa luonnon puolesta. Tutustu esimerkiksi partiolaisten, 4H-kerhojen tai Suomen ladun toimintaan.
 • Siivoustalkoot koulun pihassa tai lähialueella tai rannoilla on hyvä tapa saada roskat pois luonnosta. Ota selvää, kuka talkoita järjestää ja miten niihin voi osallistua.

Yläkoulu

1. Mahdollisuudet toimia yksin ja yhdessä

 • Jokainen vaikuttaa omilla toimintatavoillaan ja valinnoillaan luonnon ja kulttuurin monimuotoisuuteen. Monissa kerhoissa, harrastuspiireissä ja järjestöissä voi toimia yhdessä luonnon puolesta.
 • Suomessa luonnossa liikkuminen on hyvin vapaata. Tutustu jokamiehenoikeuksiin. Miten luonnossa liikkujat noudattavat ohjeita omalla kotiseudullasi?
 • Luontopolku on hyvä keino kiinnittää ihmisten huomiota tärkeisiin asioihin. Onko kotikunnassasi luontopolku? Jos on, tutustukaa siihen ja arvioikaa opastaulujen tekstejä. Jos ei ole, pohtikaa, mihin sellaisen voisi rakentaa. Millaisia kylttejä sinne pitäisi saada? Miten luontopolkua voisi markkinoida?
 • Kouluun voi perustaa luontokerhon. Millainen luontokerhotoiminta olisi kiinnostavaa?
 • Siivoustalkoot tai perinnemaisemien hoitotalkoot ovat tärkeä tapa toimia luonnon puolesta. Ota selvää, kuka järjestää talkoita ja houkuttele kavereitasi osallistumaan kanssasi niihin.
 • Moniin harrastuksiin liittyy toimintaa luonnon puolesta. Tutustu esimerkiksi partiolaisten, 4H-kerhojen tai Suomen ladun toimintaan.
 • Monet luonnonsuojelujärjestöt toimivat monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Katso esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF.n toimintaa.

2. Biodiversiteettiohjelmia

Lukio

1. Kansainvälisiä ja kansallisia ohjelmia

2. Luonnonsuojelualueiden merkitys monimuotoisuuden suojelussa

3. Rakennetun ympäristön monimuotoisuuden suojelu

4. Järjestöjen merkitys monimuotoisuuden suojelussa

 • Monilla luonnonsuojelujärjestöillä on toimintaa, joka tähtää monimuotoisuuden suojeluun tai perinnemaisemien ennallistamiseen. Tutustu järjestöjen toimintaan esimerkiksi WWF:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla.
 • Millä järjestöllä on toimintaa kotiseudullasi?
 • Mihin toiminta keskittyy?
 • Miten toimintaan voi osallistua?
 • Millaisia monimuotoisuuden uhkia muualla on? Lähdeainesto: Palmuöljyntuotanto uhkaa sademetsiä (WWF). Miten näitä uhkia voi torjua?

FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola