Kulttuurien monimuotoisuus

Myös ihmisen elämä perustuu luonnonympäristöön sopeutumiseen ja sen hyödyntämiseen. Luonnon olosuhteilla on vahva vaikutus ihmisen toimintatapoihin ja siten kulttuuriin. Yhteisöissä, jossa elanto perustuu mereen, on kehitetty keinoja selviytyä vesillä ja saalistaa vedestä. Yhteisöissä, joissa viljellään kasveja ja hoidetaan karjaa, toimintatavat keskittyvät viljavuuden säilyttämiseen ja kehittämiseen. Kulttuuriset erityispiirteet ovat kehittyneet vuorovaikutuksessa ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien kanssa. Ihmisten kyky muokata ympäristöään ja kuljettaa luonnonvaroja eroaa mittasuhteiltaan muista lajeista.

Kulttuuriympäristö on ihmisen rakentamalla, käyttämällä ja viljelemällä muuttamaa ympäristöä. Kulttuuriympäristö on aineellisen muodon saanutta historiaa. Kulttuuriympäristöt ovat alituisen muutoksen kohteena, mutta niissä voi säilyä kerroksellisuutta, josta menneiden aikojen elämää voi tulkita. Kulttuuriympäristöjä tulee vaalia, sillä kerran menetettyä arvoympäristöä ei saada takaisin.

Eri kielet kuvaavat elinympäristön keskeisten elementtien merkityksellisyyttä. Eskimoilla ja suomalaisillakin on huomattavasti enemmän lunta kuvaavia sanoja kuin espanjalaisilla. Ruokakulttuurin perustana ovat paikalliset ravintokasvit ja eläimet sekä niiden vuodenaikaisiin vaihteluihin liittyvä saatavuus. Sekä kieli että ruokakulttuuri ovat tärkeitä kulttuurien monimuotoisuuksien elementtejä ja niillä on vahva yhteys paikalliseen luonnonympäristöön.

Eri uskonnoissa ja uskomuksissa luonnossa koetaan jumaluutta, pyhyyttä ja uhkia. Luontosuhde ja sen monet ilmenemismuodot ovat keskeinen osa kulttuuria, myös hengellistä kulttuuria.

Tehokas tiedonvälitys sekä ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus ovat tehneet eri kulttuurit paremmin tietoisiksi toisistaan, toistensa tavoista ja toimista. Tämä omalla tavallaan rikastuttaa kulttuureja. Kääntöpuolena on, että lisääntyvä vuorovaikutus voi myös kaventaa kulttuurien eroja ja muuttaa niitä samankaltaisiksi. Kulttuurien monimuotoisuus pitää yllä elämäntapojen ja luonnon käytön moninaisuutta. Olosuhteiden muuttuessa erilaisten kulttuurien perinteet ja taidot voivat osoittautua toisia kestävämmiksi.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Suomalainen elämäntapa ja suomalainen luonto

 • Suomalainen elämäntapa on muotoutunut hyödynnettäessä suomaista luontoa ja sopeuduttaessa vuodenaikojen vaihteluun.
 • Pohdi, miten talvi on vaikuttanut suomalaiseen rakentamiseen ja vaatetukseen.
 • Pohdi, mitä lyhyt kasvukausi on merkinnyt ruuan varastoimistarpeeseen.
 • Vertaa muualta Suomeen tulleiden luokkatovereidesi kokemuksia vuodenaikoihin sopeutumisesta.
 • Montako erilaista sanaa tiedät kuvaamaan lunta, jäätä ja saunan löylyä.
 • Mitä ovat suomalaiset perinneruuat? Mistä ne on valmistettu?
 • Vertaa muualta Suomeen tulleiden koulutovereidesi perinneruokia. Mistä ne on valmistettu?

Yläkoulu

1. Eri ammatinharjoittajien luontosuhde

 • Kirjoita kuvaus, miten 1900-luvun alussa kalastajan, maanviljelijän, opettajan ja postinkantajan elämäntapa muuttui vuodenaikojen mukaan.
 • Mitä mahdollisuuksia ja mitä uhkia eri vuodenaikoihin ja erilaisiin säätiloihin liittyi?
 • Miten mahdollisuuksia hyödynnettiin ja uhkiin varauduttiin?
 • Pohdi, onko kalastajan, maanviljelijän, opettajan ja postinkuljettajan mahdollisuudet ja uhat muuttuneet nykyaikaan tultaessa. Mitkä asiat ovat pysyneet ennallaan? Mitkä ovat muuttuneet?

2. Kulttuuriympäristö

 • Kulttuuriympäristöt kertovat sekä menneiden aikojen että nykyisten asukkaiden tavasta rakentaa asuntoja ja teitä, viljellä maata ja harjoittaa teollista toimintaa sekä järjestää palveluita. Museovirasto on inventoinut merkittävät rakennetut ympäristöt.
 • Etsi joko karttahaulla tai kunnan nimellä oman kotiseutusi merkittävät rakennetut ympäristöt. Mitä ne kertovat omalla kotiseudullasi aiemmin asuneiden ihmisten tavasta elää ja hyödyntää paikallista luontoa?

3. Ruokakulttuuri

 • Lähiruoka on ollut aina elannon perusta. Vasta viime vuosisadalla ruuan kuljettaminen maasta tai maanosasta toiseen yleistyi. Edelleenkin pääosa ravinnosta tuotetaan omassa maassa.
 • Vertaa ruuan tuotantoa Suomessa ja muualta Suomeen muuttaneiden koulutovereidesi kotimaassa. Mitkä ruoka-aineet muodostavat ravinnon perustan? Miksi juuri ne ruoka-aineet ovat keskeisiä?
 • Seuraa kotisi ruokaostoksia viikon ajan. Arvio, mikä osa ruokatarvikkeista on kotimaisia? Mikä osa kotimaisista on lähellä tuotettuja? Mikä osa ravintoaineista on itse kerättyä tai viljeltyä? Miten vuodenaika näkyy elintarvikkeissa?
 • Mikä on oman kotiseutusi perinneruoka? Mistä raaka-aineista se valmistetaan?
 • Erilaiset luonnonolosuhteet ja perinteet näkyvät ruuantuotannossa ja ruuanvalmistuksessa.
  Lue lisää: Kumppani 12/2005: Ruoka ja juoma (Kepa), Elämäntapa, mainonta ja ruokakulttuuri (pdf, Kuluttajavirasto) ja Ruokia maailmalta (Nurmijärven Yhteiskoulu)
 • Mitä ovat peruselintarvikkeet muissa maanosissa?
 • Miten uskonto vaikuttaa ruokakulttuuriin?

Lukio

1. Kulttuuriympäristö

 • Kulttuuriympäristöt kertovat sekä menneiden aikojen että nykyisten asukkaiden tavasta rakentaa, viljellä maata ja harjoittaa teollista toimintaa sekä järjestää palveluita. Museovirasto on inventoinut merkittävät rakennetut ympäristöt.
 • Etsi joko karttahaulla tai kunnan nimellä oman kotiseutusi merkittävät rakennetut ympäristöt. Mitä ne kertovat omalla kotiseudullasi aiemmin asuneiden ihmisten tavasta elää ja hyödyntää paikallista luontoa?
 • Miten ja miksi nykyajan elämäntapa eroaa kulttuuriperintökohteiden kertomasta elämäntavasta?

2. Ruokakulttuuri

 • Lähiruoka on ollut aina elannon perusta. Vasta viime vuosisadalla ruuan kuljettaminen maasta tai maanosasta toiseen yleistyi. Edelleenkin pääosa ravinnosta tuotetaan omassa maassa.
 • Seuraa kotisi ruokaostoksia viikon ajan. Arvio, mikä osa ruokatarvikkeista on kotimaisia? Mikä osa kotimaisista on lähellä tuotettuja? Mikä osa ravintoaineista on itse kerättyä tai viljeltyä? Miten vuodenaika näkyy elintarvikkeissa?
 • Mikä on oman kotiseutusi perinneruoka? Mistä raaka-aineista se valmistetaan?
 • Mitkä ruuat kuuluvat perheesi juhla-aterioihin? Miten vuodenajat vaikuttavat ruokalajeihin?
 • Erilaiset luonnonolosuhteet ja perinteet näkyvät ruuantuotannossa ja ruuanvalmistuksessa.
  Lue lisää: Kumppani 12/2005: Ruoka ja juoma (Kepa), Elämäntapa, mainonta ja ruokakulttuuri (pdf, Kuluttajavirasto) ja Ruokia maailmalta (Nurmijärven Yhteiskoulu)
 • Mitä ovat peruselintarvikkeet muissa maanosissa?
 • Miten uskonto vaikuttaa ruokakulttuuriin?

3. Ekologinen yhteisöasuminen

4. Monikultuurisuus meillä ja muualla

 • Maahanmuuttajat tuovat mukanaan oman kulttuurinsa. Toimiva monikulttuurisuus edellyttää yhteisöjen jäseniltä taitoa kohdata erilaisuutta ja ymmärtää erilaisia kulttuuri-identiteettejä.
 • Perehdy omalla kotiseudullasi elävien maahanmuuttajien lähtömaahan. Miten elämäntavat poikkeavat suomalaisesta ja miksi ne ovat erilaiset? Mikä on samanlaista?
 • Tee suunnitelma, jolla omalla kotiseudullasi elävien maahanmuuttajien sopeutumista yhteisöön voitaisiin helpottaa. Mitkä olisivat kolme tärkeintä toimenpidettä? Miten erilaiset kulttuuritaustat voivat rikastuttaa paikallista toimintaa?
 • Seuraa tiedotusvälineissä käytävää keskustelua monikulttuurisuudesta. Ota kantaa ja esitä rakentavia ehdotuksia kulttuurien kohtaamisen.
 • Miten kielten säilyttäminen on luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä?
  Lähdeaineisto: Terralingua
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola