Elämäntapa ympäristön ja hyvinvoinnin uhkana

Vaikka sekä tavaroiden että palveluiden kulutus teollistuneissa maissa on kasvanut, kulutuksen kasvu ei ole tuottanut enää hyvinvoinnin tai onnellisuuden kasvua. Se on tuottanut kuitenkin ympäristön tilan huononemista ja luonnonvarojen ylikulutusta. Kestävä tulevaisuus ja hyvä, vastuullinen elämä edellyttävät kykyä ja rohkeutta arvioida nykykäytäntöjä kriittisesti ja uudistaa toimintatapoja yksityiselämässä, kouluissa, hallinnossa, työpaikoilla ja vapaa-ajan toimintaympäristöissä.

Keskeinen haaste on, miten saada ihmiset ja yritykset tekemään kestäviä valintoja. Miten esimerkiksi

 • ruoan tuottajat ja ruoan ostajat vuorovaikutuksessa luovat vähemmän ympäristöä kuormittavan ja terveellisen ruokakulttuurin?

 • kulutustavaroita valmistavat ja kulutustavaroita ostavat luovat vähemmän ympäristöä kuormittavan ja hyvinvointia tuottavan kulutuskulttuurin?

 • liikennevälineitä- ja –palveluja tuottavat ja niitä ostavat ja käyttävät yhdessä luovat vähemmän ympäristöä kuormittavan ja toimivan liikennekulttuurin?

 • aluesuunnittelijat, yritykset ja kansalaiset vuorovaikutuksessa luovat ekotehokkaita ja viihtyisiä yhdyskuntia?

 • rikkaat ja köyhät alueet ja valtiot sekä niiden kansalaiset vuorovaikutuksessa sopivat luonnonvarojen käytön kestävyydestä ja oikeudenmukaisuudesta?

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Luonnonvarojen säästeliäs käyttö

 • Miten voin askarrella luonnonvaroja tuhlaamatta?
  Lähdeaineisto: Ekotöitä (Käspaikka)
 • Miten voin ruokailutilanteissa säästää luonnonvaroja?

Yläkoulu

1.Ostopäätöksillä vaikuttaminen

 • Ostajan oppaissa on tuoteryhmittäin koottua tietoa tuotteiden ominaisuuksista, ympäristövaikutuksista, energiankulutuksesta ja turvallisuudesta.
  Ostajan oppaat (Kuluttaja.fi)

2. Ruokajätteen vähentäminen kotona

 • Lue YTV:n tutkimus ruokajätteen määrästä. Punnitse kotona viikon ajan ruokajätteen määrää ja vertaa tulosta YTV:n punnitustutkimuksen tuloksiin. Pohdi keinoja vähentää ruokajätteen määrää. Millaisia konkreettisia muutoksia jätteen määrän vähentyminen edellyttää?
  Lähdeaineisto: Vähennä ruokajätteen määrää (pdf, Fiksu/HSY)

3. Ruokajätteen vähentäminen koulussa

 • Paljonko koulussa tulee ruokajätettä viikossa? Onko eri päivinä paljon vaihtelua ja jos on, mistä se johtuu? Mihin ruokajäte joutuu?
 • Millaisia konkreettisia muutoksia jätteen määrän vähentyminen edellyttää?
 • Tehkää tavoite ruokajätteen määrän vähentymiselle.
 • Miten koko kouluyhteisö voidaan sitouttaa ruokajätteen vähentämiseen?
 • Sopikaa ajankohta, milloin seuraava jätteen määrän punnitus tehdään. Tiedottakaa kaikille tulos ja juhlistakaa onnistumisia.
 • Päättäkää uudesta tavoitteesta ja pohtikaa, tarvitaanko lisätoimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Pohtikaa, mitä luonnonvaroja on säästynyt jätteiden vähetessä. Havainnollistakaa säästyneitä luonnonvaroja ja tiedottakaa niistä koko koululle, vanhemmille ja medioita hyödyntäen paikallisyhteisöä.
 • Haastakaa muut koulut kilpailuun jätemäärien vähentämisessä.

Lukio

1. Päästöistä säästöihin

 • Tutki millaisia päästövähennyksiä ja taloudellisia säästöjä Green Office-yritykset ovat onnistuneet saavuttamaan.
  Lähdeaineisto: Päästöistä säästöihin (WWF)
 • Mihin tavoitteisiin omassa koulussasi pyritään ja miten pyrkimyksissä on onnistuttu?
 • Mitä voitaisiin tehdä enemmän?

2. Ekologinen verouudistus

 • Tutustu ekologiseen verouudistukseen ja mahdollisuuksiin ohjata sen avulla kulutusta vähemmän luonnonvaroja kuluttavaan suuntaan. Pohdi ja ota kantaa.

FM Marja-Leena Loukola