Luonnon ja kulttuuriympäristöjen suojelu

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu pyrkii eliölajien, luontotyyppien, luonnon monimuotoisuuden, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen säilyttämiseen.

Luonnonsuojelun toteuttamisen tapoja Suomessa

 • Tiettyjen lajien tai luontotyyppien suojeluyhdistyksiä on perustettu 1870-luvulta lähtien.

 • Kansallispuistoaate ja pyrkimys perustaa erilaisia suojelualueita alkoi jo 1800-luvulla, mutta ensimmäiset kansallispuistot perustettiin vasta 1930-luvulla.

 • Ensimmäinen luonnonsuojelulaki vahvistettiin 1923.

 • Lähes kaikki luonnonvaraiset eläimet on rauhoitettu, riistaeläinten metsästykseen on säännökset.

 • Uhanalaisten lajien elinympäristöjä pyritään suojelemaan.

 • Nykyään luonnonsuojelua toimeenpanoa ohjataan direktiiveillä, laeilla, asetuksilla, strategioilla, päätöksillä ja ohjeilla.

 • Luontojärjestöt ylläpitävät luontoharrastuksia ja aktivoivat kansalaisia osallistumaan luonnonsuojeluun ja toimimaan luonnossa vastuullisesti.

Kulttuuriympäristöjen suojelu

Kulttuuriympäristöjen suojelu tähtää arvokkaiden arkeologisten, kulttuuri- ja rakennushistoriallisten kohteiden, kulttuurimaisemien ja maailmanperintökohteiden suojeluun.

Kulttuuriympäristöjen suojelukeinoja

 • Suomessa on pari tuhatta laeilla tai asetuksilla suojeltua rakennusta.

 • Rakennusten ja ympäristöjen säilymistä turvataan kaavoituksella. Uudisrakentamista ja suojelukohteita sovitetaan yhteen myös kaavoituksen avulla.

 • Unescon yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi on vuodelta 1972. Vuoteen 2008 mennessä sopimukseen on liittynyt 185 valtiota. Unescon maailmanperintöluetteloon on merkitty Suomesta seitsemän kohdetta.

 • Järjestöt ja yhdistykset ylläpitävät kulttuuriperintöharrastusta ja aktivoivat kansalaisia rakennusten ja perinnemaisemien kunnostukseen.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Luonnossa liikkumisen ja havainnoinnin taito

 • Miten luontoretkelle pitää varustautua?
  Lähdeaineisto: Retkeilyn ABC (Luontoon.fi)
 • Mitä ääniä kuulet luonnossa? Mistä ne tulevat? Miksi eläimet ääntelevät?
  Lähdeaineisto: Elävän luonnon äänet
 • Millaisia tuoksuja luonnossa on? Mistä ne tulevat? Miksi tuoksuja syntyy?Millaisia kasveja ja eläimiä löydät? Miten ne elävät? Mitä ne ovat nimeltään? Mitä muita lajeja ne tarvitsevat voidakseen hyvin?
  Lähdeaineisto: Luontoportti ja Pinkka - Lajituntemuksen oppimisympäristö
 • Mitä luonnossa voi harrastaa eri vuodenaikoina?
  Lähdeaineisto: Harrastukset (Luontoon.fi)
 • Miten luonnossa liikutaan häiritsemättä luonnon rauhaa?
  Lähdeaineisto: Jokamiehenoikeudet (Ymparisto.fi)
 • Miksi luonnonsuojelua tarvitaan?
  Lähdeaineisto: Luonnonsuojelu (Metsähallitus)

2. Ennen kotiseudulla asuneiden jälkien etsintää

 • Millaisia jälkiä vanhasta asutuksesta näkyy kotiseudullasi?
  Havainnointia ja vanhojen ihmisten haastatteluja
 • Millaisista ammateista jäljet kertovat?
  Haastatteluja ja päättelyä
 • Miten ihmiset ovat liikkuneet kotiseudullasi ja mihin on ollut tarvetta kulkea?
  Vanhoja karttoja, haastatteluja, päättelyä
 • Mitä museot tekevät?
 • Lähdeaineisto: Museot.fi
 • Piirrä kuva kotiseudustasi 50 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten.
 • Keksi tarina oman ikäisesi lapsen kokemuksista kuvan esittämässä ympäristössä.

Yläkoulu

1. Luonnonsuojelualueet kotiseudullasi

 • Millaisia luonnonsuojelualueita kotiseudullasi on? Miksi ne on suojeltu? Miten näitä alueita käytetään?
  Lähdeaineisto: Luonnonsuojelu (Metsähallitus)
 • Miten luonnonsuojelujärjestöt toimivat kotiseudullasi?

2. Kotiseudun kulttuuriperintö

 • Millaisista elinkeinoista kotiseudullasi on aiemmin saatu elanto? Miten elinkeinot, asuminen ja liikkuminen ovat muokanneet maisemaa? Miten aiemmat tavat elää näkyvät tämän päivän maisemassa?
  Lähdeaineisto: eri-ikäiset kartat kotiseudusta, kotiseudun historian kuvaukset, havainnointi, päättely
 • Miten paikalliskulttuuria vaalitaan? Mitä museo kertoo paikallishistoriasta?
  Lähdeaineisto: Museot.fi

Lukio

1. Aikakausien kerrokset maisemassa

 • Miten yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys näkyy maankäytössä ja rakentamisessa viimeisimmän sadan vuoden aikana? Millaisia ristiriitoja maankäyttöön on liittynyt ja miten niitä on yritetty ratkoa? Mitkä ovat keskeisiä ristiriitojen aiheita nykypäivän suunnittelussa?
  Lähdeaineisto: Rakennusperinto.fi ja Wikipedia: Kaavoitus
 • Tutustu 1900-luvun arkkitehtuurin erilaisiin suuntauksiin Suomessa ja testaa tietosi pelaamalla arkkitehtuuripeliä.
  Lähdeaineisto: Arkkitehtuurimme vuosikymmenet (Suomen rakennustaiteen museo)

2. Luonnonsuojelu ja kulttuuriperinnön suojelu nyky-yhteiskunnassa

 • Miten suojelun keinovalikoimaa pitäisi kehittää nyky-yhteiskunnassa? Tarvitaanko uusia toimijoita?

FM Marja-Leena Loukola