Liikennetarve

Liikenteen valtavaan lisääntymiseen viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana on monia syitä. Suomi on harvaan asuttu maa ja pitkät etäisyydet vaikuttavat omalta osaltaan liikenteen määrään. Taajamat ja kaupungit ovat laajentuneet rautateiden ja maanteiden varsille ja yhdyskuntarakenne on pirstoutunut. Matkat työpaikoille ja kauppa- ja palvelukeskuksiin ovat pidentyneet. Molempien vanhempien työssäkäynti on johtanut usein kahden auton hankkimiseen. Kyläkoulujen sulkeminen ja yhdistyminen suuriksi yksiköiksi on lisännyt myös koululaiskuljetuksia. Lisääntynyt vapaa-ajan matkustaminen sekä kotimaassa että ulkomaille aiheuttaa yhä enemmän tie-, vesi- ja lentoliikennettä. Yhä useammalla on harrastuksia tai vapaa-ajan asunto, johon siirtymiseen tarvitaan liikennevälineitä. Suuret ja erikoistuneet tuotantoyksiköt sekä teollisuudessa että maa- ja metsätaloudessa edellyttävät yhä enemmän kuljetuksia raaka-ainetta ja jätteitä käsittelevien yksiköiden ja tuotantolaitosten välillä ja matkat myyntiin ovat pidentyneet.

Vaikka joukkoliikennettä on kehitetty sekä yhteyksien ja aikataulujen löytymistä helpotettu esimerkiksi nettipalveluilla, suurin osa liikkumisesta tapahtuu henkilöautoilla. Suomalaisten kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön osuudet ovat jatkuvasti vähentyneet. Euroopassa liikuttavista kilometreistä 70 - 80 % ja Yhdysvalloissa jopa yli 90 % kuljetaan henkilöautoilla.

Suurin osa ulkomailta tulevasta tai sinne vietävästä tavarasta kuljetetaan laivoilla. Maan sisällä tavaraliikenne perustuu keskeisesti tiekuljetuksiin. Tavaratonneista 90 % kuljetetaan maanteitse ja 6 % rautateitse. Rautatiekuljetuksia käytetään erityisesti pitkillä matkoilla. Vesiliikenteen osuus on pienentynyt lähinnä puun uiton vähennettyä. Lentoliikenteen osuus tavarakuljetuksissa on pieni.    

Tuotannon sijoittuminen mahdollisimman edullisiin olosuhteisiin maapallolla ja globaali kauppa lisäävät liikkumistarpeita. Eri maiden päättäjät ja hallinto kehittävät yhteisiä käytäntöjä ja pyrkivät erilaisiin sopimuksiin. Kokouksiin matkustaminen lisää liikennettä. Tutkijat, opiskelijat, kansalaisjärjestöt ja yksittäiset ihmiset verkottuvat ja pitävät kokouksia, joihin matkustetaan kaukaisistakin maista. Urheilukilpailut ja erilaiset taide- ja viihdetapahtumat houkuttelevat suuria ihmismääriä matkustamaan pitkiä matkoja. Elämänmuotomme on yhä liikkuvampaa.

 Liikkumistarpeen vähentäminen ja joukkoliikenteen käytön lisääminen ovat tärkeitä haasteita koko maailmassa. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja asennemuutos liikkumiseen ovat keskeisiä keinoja vaikuttaa liikennemääriin.  

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Oma liikkumistarve 

 • Suomalainen liikkuu päivittäin keskimäärin 42 kilometriä. Vain 8 % matkoista tehdään julkisilla kulkuneuvoilla.  

 • Vertaa omaa päivittäistä kilometrimäärääsi tähän. Liikutko enemmän vai vähemmän?

 • Millä sinä kuljet päivittäismatkasi?

 • Koululaisena olet kevyen tai joukkoliikenteen käyttäjä. Vaikuttaako reitin turvattomuus tai epäviihtyisyys jalan tai pyörällä kulkua? Miten koulutiesi turvallisuutta ja/tai viihtyisyyttä voitaisiin parantaa?

2. Oman perheesi liikkumistarve

 • Perheen liikkumistarve on erilainen arkena, viikonloppuna ja lomilla.

 • Laske, kuinka monta kilometriä perheesi jäsenet kulkevat normaalina arkipäivänä. Paljonko matkoista kuljetaan jalan, pyörällä, julkisilla liikennevälineillä ja omalla autolla.

 • Laske, miten montako kilometriä kuljetaan tavallisena vapaapäivänä ja erittele, miten matkat tehdään.

 • Miten loma vaikuttaa liikkumistarpeeseen?

 • Miten monta kertaa vuodessa joku perheestäsi matkustaa ulkomaille? Mikä on matkustamisen syy? Paljonko ulkomaanmatka lisää kilometrejä?

       

Yläkoulu

1. Oma liikkumistarve

 • Suomalainen liikkuu päivittäin keskimäärin 42 kilometriä. Vain 8 % matkoista tehdään julkisilla kulkuneuvoilla.

 • Vertaa omaa päivittäistä kilometrimäärääsi tähän. Liikutko enemmän vai vähemmän?

 • Millä sinä kuljet päivittäismatkasi?

 • Vaikuttaako reitin turvattomuus tai epäviihtyisyys jalan tai pyörällä kulkua? Miten koulutiesi turvallisuutta ja/tai viihtyisyyttä voitaisiin parantaa?

 • Vertaa omaa liikkumistasi luokkakavereidesi liikkumiseen. Millaiset harrastukset lisäävät liikkumistarvetta eniten?

2. Oman perheesi liikkumistarve

 • Perheen liikkumistarve on erilainen arkena, viikonloppuna ja lomilla.

 • Laske, kuinka monta kilometriä perheesi jäsenet kulkevat normaalina arkipäivänä. Paljonko matkoista kuljetaan jalan, pyörällä, julkisilla liikennevälineillä ja omalla autolla.

 • Laske, miten montako kilometriä kuljetaan tavallisena vapaapäivänä ja erittele, miksi ja miten matkat tehdään.

 • Miten loma vaikuttaa liikkumistarpeeseen?

 • Mieti, paljonko liikkuminen vähenisi, jos kaupat olisivat lähempänä.

 • Kuka perheestäsi liikkuu eniten ja miksi?

 • Miten monta kertaa vuodessa joku perheestäsi matkustaa ulkomaille? Mikä on matkustamisen syy? Paljonko ulkomaanmatka lisää kilometrejä?

3. Luokan oppilaiden vanhempien työ- ja asiointimatkat

 • Suunnitelkaa kysely, jolla kartoitetaan, miten pitkiä työ- ja asiointimatkoja luokan oppilaiden vanhemmat päivittäin kulkevat ja millä kulkuvälineillä he matkan tekevät.

 • Onko kotiseudullasi keskiarvoa pidempi vai lyhyempi liikkumistarve?

 • Mistä ero keskimääräiseen liikkumiseen johtuu?

 • Mikä osuus matkoista tehdään julkisilla liikennevälineillä?

 • Mistä ero keskimääräiseen julkisten liikennevälineiden käyttöön johtuu?

4. Yhdyskuntasuunnittelu keskeinen keino liikkumistarpeen vähentämiseen

 • Tarkastele kartalta oman kotiseutusi päiväkotien, koulujen, kauppakeskusten, harrastustilojen ja työpaikka-alueiden sijaintia.

 • Miten keskeisten toimintojen sijoittumista pitäisi muuttaa, jotta liikkumistarve henkilöautolla vähenisi?

 • Missä tarvittaisiin kevyen liikenteen teitä kävelyn ja pyöräilyn helpottumiseksi?

 • Missä ja milloin oman asuinalueesi toimintojen sijoittumisesta on päätetty?

 • Missä liikennesuunnittelu tapahtuu?

 • Mihin rakentavia vaihtoehtoja voi esittää?

 • Ketkä muut ovat kiinnostuneita esimerkiksi kevyen liikenteen väylien parantamisesta?

 • Miten yhteistyötä voisi virittää yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?  

5. Roolipeli yksityisauton käytön vähentämisestä

 • Tapahtumapaikkana asukasyhdistyksen järjestämä tilaisuus, jossa pohditaan miten lisääntyvän liikenteen haittoja voidaan vähentää. Alueella pitäisi vähentää sekä liikkumistarvetta että lisätä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen vetovoimaisuutta. Jaetaan oppilaille esimerkiksi seuraavia rooleja: 2 kilometrin etäisyydellä koulusta asuva koululainen, koululaisen äiti, bussiyhtiön edustaja, taksinkuljettaja, autokauppias, kauppakeskuksen edustaja, liikennesuunnittelija, ympäristöasiantuntija, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, teollisuuslaitoksen edustaja.

 • Pohdi liikkumistarpeita oman roolisi näkökulmasta.

 • Valmistele puheenvuorosi, jossa perustelet omia tarpeitasi.

 • Millaisiin liikenteen vähentämiskeinoihin voit suostua?

 • Mitä vähentämisehdotuksia esität muille?

 • Mitkä toimenpiteet olisivat kaikkien näkökulmasta mahdollisia?    

6. Kansainväliset tapahtumat

 • Olympialaisiin, maailmanmestaruuskisoihin, kansainvälisiin viihdetapahtumiin, kansainvälisiin kokouksiin ja messuille kokoontuu paljon osallistujia ja tiedotusvälineiden edustajia.

 • Valitse joku kansainvälinen tapahtuma ja yritä laskea, millaisia matkustustarpeita se aiheuttaa.

 • Mieti, miten tapahtuma olisi voitu järjestää siten, että matkustustarve olisi pienempi.

7. Kansainvälinen kauppa

 • Suomen ulkomaankaupan tuonnista 70 % ja viennistä 90 % kulkee meritse. Itämerellä kulkee vuosittain jopa 60 000 rahti- ja matkustajalaivaa. Itämeren tila on huono. Vain arvotavarat kuljetetaan lentokoneilla. Loput kuljetetaan rautateitse tai rekoilla. Kaikki kulkumuodot aiheuttavat päästöjä ilmaan.

 • Pohdi, miten kansainvälisen kaupan aiheuttamaa liikennettä voitaisiin vähentää?

 •  Pohdi, millaista henkilöliikennettä kansainvälinen kauppa aiheuttaa.

 

Lukio

1. Oma liikkumistarve

 • Suomalainen liikkuu päivittäin keskimäärin 42 kilometriä. Vain 8 % matkoista tehdään julkisilla kulkuneuvoilla.

 • Vertaa omaa päivittäistä kilometrimäärääsi tähän. Liikutko enemmän vai vähemmän?

 • Millaisista matkoista liikkumistarpeesi koostuu?

 • Millä sinä kuljet päivittäismatkasi?

 • Vaikuttaako reitin turvattomuus tai epäviihtyisyys jalan tai pyörällä kulkua? Miten turvallisuutta ja/tai viihtyisyyttä voitaisiin parantaa?

 • Vertaa omaa liikkumistasi luokkakavereidesi liikkumiseen. Millaiset harrastukset lisäävät liikkumistarvetta eniten?

2. Oman perheesi liikkumistarve

 • Perheen liikkumistarve on erilainen arkena, viikonloppuna ja lomilla.

 • Laske, kuinka monta kilometriä perheesi jäsenet kulkevat normaalina arkipäivänä. Paljonko matkoista kuljetaan jalan, pyörällä, julkisilla liikennevälineillä ja omalla autolla.

 • Laske, miten montako kilometriä kuljetaan tavallisena vapaapäivänä ja erittele, miksi ja miten matkat tehdään.

 • Miten loma vaikuttaa liikkumistarpeeseen?

 • Mieti, paljonko liikkuminen vähenisi, jos kaupat olisivat lähempänä.

 • Kuka perheestäsi liikkuu eniten ja miksi?

 • Miten monta kertaa vuodessa joku perheestäsi matkustaa ulkomaille? Mikä on matkustamisen syy? Paljonko ulkomaanmatka lisää kilometrejä?

3. Yhdyskuntasuunnittelu keskeinen keino liikkumistarpeen vähentämiseen

 • Hanki alueesi maakuntakaava, kotikuntasi yleiskaava ja lähialueesi asemakaava sekä mikäli mahdollista, paikallisagenda. Tarkastele kartoilta oman kotiseutusi päiväkotien, koulujen, kauppakeskusten, harrastustilojen ja työpaikka-alueiden sijaintia sekä liikenneväyliä.

 • Miten tarvitsemasi palvelut sijoittuvat ja mitä liikennevälineitä tarvitset saavuttaaksesi palvelut?

 • Miten keskeisten toimintojen sijoittumista pitäisi muuttaa, jotta liikkumistarve henkilöautolla vähenisi?

 • Onko kevyen liikenteen väylien verkosto riittävä?

 • Missä tarvittaisiin lisää kevyen liikenteen teitä kävelyn ja pyöräilyn helpottumiseksi?

 • Missä ja milloin oman asuinalueesi toimintojen sijoittumisesta on päätetty?

 • Missä liikennesuunnittelu tapahtuu?

 • Mihin rakentavia vaihtoehtoja voi esittää?

 • Ketkä muut ovat kiinnostuneita esimerkiksi kevyen liikenteen väylien parantamisesta?

 • Miten yhteistyötä voisi virittää yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?  

4. Roolipeli yksityisauton käytön vähentämisestä

 • Tapahtumapaikkana asukasyhdistyksen järjestämä tilaisuus, jossa pohditaan miten lisääntyvän liikenteen haittoja voidaan vähentää. Alueella pitäisi vähentää sekä liikkumistarvetta että lisätä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen vetovoimaisuutta. Jaetaan opiskelijoille esimerkiksi seuraavia rooleja: 5 kilometrin etäisyydellä koulusta asuva opiskelija, perheenäiti, joka vie lapset aamulla hoitoon 2 kilometrin päähän ja jatkaa sitten 7 kilometrin päähän työpaikalleen, bussiyhtiön edustaja, autokauppias, kauppakeskuksen edustaja, liikennesuunnittelija, ympäristöasiantuntija, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, teollisuuslaitoksen edustaja.

 • Pohdi liikkumistarpeita oman roolisi näkökulmasta.

 • Valmistele puheenvuorosi, jossa perustelet omia tarpeitasi.

 • Millaisiin liikenteen vähentämiskeinoihin voit suostua?

 • Mitä vähentämisehdotuksia esität muille?

 • Mitkä toimenpiteet olisivat kaikkien näkökulmasta mahdollisia?    

 • Millaisia mahdollisuuksia henkilö- ja tavaraliikenteen vähentämiseen tietotekniikka tarjoaa?

 • Miten työelämää voitaisiin kehittää niin, että työmatkaruuhkat saataisiin vähenemään?

 • Olisiko autoton kaupunki mahdollinen? Tausta-aineisto: Carfree.com

5. Kansainväliset tapahtumat

 • Olympialaisiin, maailmanmestaruuskisoihin, kansainvälisiin viihdetapahtumiin, kansainvälisiin kokouksiin ja messuille kokoontuu paljon osallistujia ja tiedotusvälineiden edustajia.

 • Valitse joku kansainvälinen tapahtuma ja yritä laskea, millaisia matkustustarpeita se aiheuttaa.

 • Mieti, miten tapahtuma olisi voitu järjestää siten, että matkustustarve olisi vähentynyt.

6. Tavaraliikenne kotimaassa ja kansainvälinen kauppa

 • Suomen ulkomaankaupan tuonnista 70 % ja viennistä 90 % kulkee meritse. Itämerellä kulkee vuosittain jopa 60 000 rahti- ja matkustajalaivaa. Vain arvotavarat kuljetetaan lentokoneilla. Loput kuljetetaan rautateitse tai rekoilla. Kotimaassa tavaratonneista 90 % kuljetetaan maanteitse ja 6 % rautateitse.

 • Pohdi, miten kansainvälisen kaupan aiheuttamaa liikennettä voitaisiin vähentää?

 • Pohdi, millaista henkilöliikennettä kansainvälinen kauppa aiheuttaa.

 • Miksi kotimaan tavaraliikenne hoidetaan pääosin rekoilla? Olisiko jotain siirrettävissä tieliikenteestä rataliikenteen kuljetettavaksi?

 • Miten tavaraliikenteen ekotehokkuutta voidaan lisätä?

 

FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola