Ympäristötietoiseksi kuluttajaksi

Ympäristöongelmien pääsyyt ovat liiallinen kulutus ja maailman jatkuvasti kasvava väestö. Uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten metalleja ja fossiilisia polttoaineita, ei muodostu lisää. Uusiutuvia luonnonvaroja syntyy jatkuvasti, mutta niiden kulutus on ylittänyt maapallon vuotuisen tuotantokyvyn 1980-luvulta alkaen. Nykyään kulutamme 40 % yli maapallon tuotantokyvyn. Ylikulutus vähentää seuraavien vuosien tuottoa. Tasapaino kulutuksen ja tuotantokyvyn välille on löydyttävä. Luonnonvaralaskelmissa arvioidaan kestävän kulutuksen suuruusluokaksi noin puolet nykyisestä maailmanlaajuisesta kulutuksesta.

Kulutus on jakautunut epätasaisesti. Maailman rikkain viidennes kuluttaa 80 % käyttöön otetuista luonnonvaroista, niin ravinto-, raaka-aine- kuin energiavaroistakin. Tarvittaisiin ainakin kaksi maapalloa lisää, jos kaikki maapallon asukkaat kuluttaisivat yhtä paljon luonnonvaroja kuin keskiverto suomalainen. Rikkaiden ja köyhien maiden välinen kuilu kasvaa, mutta toisaalta rikkaita on myös kehitysmaissa ja köyhiä vauraissa teollistuneissa maissa.

Väestö kasvaa maissa, joissa väestön enemmistö ei kuluta yli perustarpeiden. Oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta kasvun toteutuminen kehitysmaissa on välttämätöntä, mutta kasvun pitää olla kestävää. Teollistuneiden maiden pitää vähentää luonnonvarojen käyttöä luonnonvaralaskelmien mukaan kymmenenteen osaan nykyisestä. Se taas tarkoittaa tuotannon ekotehokkuuden voimakasta tehostamista ja kansalaisten sitoutumista ympäristötietoiseen ja vähempään kulutukseen.

  • Luonnonvaroja kuluu ja päästöjä ja jätteitä syntyy tuotteen koko elinkaaren aikana: tuotteeseen käytettyjen materiaalien hankinnassa, jalostuksessa tuotteeksi, kulutuksessa ja lopputuotteen hävittämisessä. Jokainen vaihe on mahdollista toteuttaa kestävämmin, ekotehokkaammin ja kuljetuksia minimoiden.
  • Kuluttajien ostopäätökset ohjaavat tuotantoa. Ympäristötietoiset kuluttajat voivat omilla päivittäisillä päätöksillään vaikuttaa luonnonvarojen riittävyyteen ja tuotannon eettisyyteen.  Erilaiset ympäristömerkit ja tuotannon ympäristövastuullisuudesta ja eettisyydestä kertovat merkinnät auttavat kuluttajaa valinnoissaan.
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola