Verkkomateriaaleja

Aasia – kohti vuotta 2015
Verkkomateriaali pohtii kehityksen ja Kiina-ilmiön taustoja. Siinä tarkastellaan kuuden maan esimerkkien kautta, mitä kehitys tarkoittaa, mitä on Aasian nopean nousun taustalla ja saavutetaanko YK:n vuosituhattavoitteet. Tuotanto: Opetushallitus, UNDP ja ulkoasiainministeriö

Aineistoja globaalikasvatukseen
Elokuvia, verkkomateriaaleja ja kirjallista materiaalia globaalikasvatukseen.

Bolivia-verkko-oppimateriaali
Taksvärkki ry:n Bolivia-verkko-oppimateriaali tarjoaa monimenetelmäisen kansainvälisyyskasvatuksen paketin käytettäväksi perus- ja lukio-opetuksessa. Sivuston avulla voi käsitellä lasten oikeuksia, kulttuuri-identiteettiä ja syrjintää oppilaiden kanssa sekä tutustua bolivialaisten intiaaninuorten arkeen ja haaveisiin.

Doria
Doria sisältää korkeakoulujen digitaalisia kokoelmia. Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut

Elävä kirjasto
Elävä kirjasto on menetelmä erilaisten ihmisten kohtaamiseen, ihmisarvon kunnioittamiseen ja vuoropuhelun edistämiseen. Elävän nettikirjaston kirjoilta voit kysyä ihan mitä vaan mieltä askarruttavia kysymyksiä. Elävä kirjasto -menetelmää koordinoi Suomessa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi. Lisää Elävästä kirjastosta Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 sivuilla.

HELMI
Helsingin yliopiston kirjaston digitaalisen aineiston kuva- ja viitetietokanta.

Elävä kivikausi
Kokonaisuus käsittelee arktista kulttuuriamme ennen historiallista aikaa. Se tutustuttaa suomalaiseen kivikauteen esineiden, kalliomaalausten ja arkeologisten kaivauspaikkojen kautta. Suomen kivikautta käsittelevä sovellus on elävä kokonaisuus, joka tuo verkkoympäristöön uusimmat tutkimustulokset 4000–5000 vuoden takaisesta ajasta. Julkaisija: CSC

Global Sense
Nuorten vapaaehtoisten suunnittelema ja toteuttama lehti pureutuu monikulttuurisuuteen, rasismiin ja ihmisoikeuksiin. Lehden tueksi on ideoitu yläkoulujen ja lukion oppitunneille sopivia tehtäviä. Oppilaat voivat lehden artikkeleihin tutustuttuaan käsitellä juttujen aiheita laajemmin opettajan kanssa. Lehti tehtävineen käykin oppimateriaaliksi, kun halutaan käydä lävitse monikulttuurisuuden, kansainvälisyyden ja suvaitsevuuden teemoja. Valmiiden tehtäväideoiden lisäksi opettaja saa neuvoja, mistä voi halutessaan etsiä aiheisiin liittyviä lisämateriaaleja. Julkaisija: Taksvärkki ry, Väestöliitto ja Suomen Pakolaisapu

Globaali-ikkuna
Globalisaatiota tarkastellaan materiaalissa kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden ja politiikan kautta. Jokaisessa osiossa on kolme näkökulmaa ja niihin liittyviä tehtäviä. Perustehtävien lisäksi asioita kannustetaan pohdiskelemaan erityisesti ihmisoikeuksien ja mediakasvatuksen kannalta. Minä ja globalisaatio -osuudessa eri aloilla työskentelevät ihmiset kertovat videolla omasta suhteestaan globalisaatioon ja sen vaikutuksista elämäänsä. Globaali-ikkuna sopii esimerkiksi kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden opiskelun tueksi.

Globaalikasvatus.fi
Sivusto on foorumi, jolla järjestöt voivat kertoa itsestään ja tekemästään kansainvälisyyskasvatustyöstä. Sivuilla esitellään myös suomalaisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita sekä annetaan tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja kansainvälisyyskasvatusmateriaaleista. Julkaisija: KEPA ja yhteistyökumppanit

Juuret maailmalla, koti Suomessa -verkkonäyttely
Opetuskäyttöön suunniteltu verkkonäyttely yläasteikäisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille. Verkkonäyttelyssä 32 maahanmuuttajaa 24 eri maasta kertoo elämäntarinansa. Sivuilla on tehtäviä oppitunneille sekä linkkivinkkejä. Näyttely on Työväenmuseo Werstaan tuotantoa.

Kaikki erilaisia - Kaikki samanarvoisia
Kampanja päättyi Suomessa vuoden 2007 lopussa. Kampanjan sivuille on nyt koottu kampanjan aikana tuotettuja ja käytettyjä kansainvälisyyskasvatusmenetelmiä, -materiaalia ja harjoitteita.

Kainuun kunnat
Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikkö on tuottanut tähän mennessä laajimman Kainuuta käsittelevän verkkosivuston. Sivuilla ovat esillä kaikki Kainuun kunnat niin tekstein kuin kuvin esiteltyinä. Sivusto on suunniteltu opettajille paikallisen kulttuurin opetukseen.

Kasvit - elävää kulttuuriamme
Kasvit ovat merkittävä osa jokapäiväistä elämäämme ja kulttuuriamme, vaikka emme niitä usein kulttuuriksi mielläkään. Tämän kasvien kulttuurillisen ulottuvuuden esille tuominen on sivuston keskeinen teema. Sivusto esittelee kasvien ja ihmisen välistä vuorovaikutusta. Näkökulma lähtee inhimillisestä kulttuurista ja sivujen tarkoitus on esitellä kasveja sen osana. Tämän kulttuuriperintömme osa-alueen tunteminen edistää kestävän kehityksen periaatteen toteutumista. Tuotanto: Suomen Tammi -kulttuuriperintöopetuksen verkosto ja Opetushallitus

Kokoelmaselain
Kokoelmaselaimella voi hakea esineitä Suomen kansallismuseon, Kulttuurien museon ja Suomen merimuseon esinekokoelmista sekä Museoviraston kuva-arkiston ja Rakennushistorian osaston arkiston kokoelmista. Julkaisija: Museovirasto

Kylässä koulussa - Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen (pdf)
Opas on luotu työkaluksi edistämään kansainvälisyyskasvatusta tekevien kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Tuotanto: Kepa, Plan ja YK-liitto

Liikunnan kansainvälisyyskasvatus
Tietoa ja opetusharjoitteita kansainvälisyyskasvatukseen. Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKE ry ja Opetusministeriön liikuntayksikkö

Maailman taustat
Aiheina mm. tietoyhteiskunta, geenimuuntelu sekä kulttuuri ja kehitys. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko, ideoita opetustilanteeseen sekä lähdeluettelo. Maailman taustat tehdään Maailma haasteena -hankkeen, ulkoministeriön global.finland.fi-verkkopalvelun ja maailma.net-portaalin yhteistyönä.

Maakirjakartat
1600-luvun maakirjakarttojen tietokannasta löytyy kaiken kaikkiaan yli kolmetuhatta karttaa. Julkaisija: Virtuaaliyliopisto

Mistä olet? - Koulujen kulttuuriympäristöprojekti 2009–2011
Projekti on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen koulujen opettajille ja opiskelijoille. Tavoitteena on saada oppilaat tietoisiksi kulttuuriympäristöstään ja sen merkityksestä ihmiselle. Projektiin voi osallistua lukuvuosina 2009–2010 ja 2010–2011. Jokaisen lukukauden lopussa arvotaan osallistujien kesken koko luokalle tarkoitettu matkastipendi kulttuuriympäristöretken toteuttamiseen kotimaassa (1500 euroa /retki).

Museoliitto

Pohjola Elokuvissa
Norden i Bio on Pohjolan koulujen yhteinen kielihanke. Tarkoituksena on, että oppilaat parantaisivat pohjoismaisten kielten taitojaan elokuviin pohjautuvan opetusmateriaalin avulla. Lukuvuonna 2008/2009 kohderyhmänä ovat 15-19-vuotiaat. Teemana on suvaitsevaisuus.

Puukausi
Rakennushistorian virtuaalinäyttely. Julkaisija: Museovirasto

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Materiaalin avulla voi tutustua mm. saamelaiskulttuurille merkittäviin alueisiin ja paikkoihin, kieleen ja nimistöön, muisnaisuskoon, mytologiaan ja folkloreen, historiaan, elinkeinoihin, taiteisiin, tapakulttuuriin jne. Julkaisija: Helsingin yliopisto

Suomen sukututkimusseura

Tarujen Eurooppa
Sivuilla esitellään flash-animaatioiden ja äänitehosteiden avulla islantilaisia, italialaisia, skotlantilaisia, bretagnelaisia ja suomalaisia taruja kahdeksalla kielellä - myös suomeksi. Suomea edustaa viisi tarinaa Kalevalasta Mauri Kunnaksen tulkitseman Lemminkäishahmon opastamana.

Taikalamppu.fi
Taikalamppu on valtakunnallinen lastenkulttuurikeskusten verkosto, joka kehittää ja välittää kulttuuripalveluita lapsille ja nuorille. Taikalamppu verkosto tuottaa materiaalia ja malleja mm. taide- kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatukseen.

Valhalla
Portaali kertoo, mitä arkkitehtuurin ja muotoilun, kuvataiteiden, tanssin ja teatterin, monikulttuurisuuden, elokuvan ja median, tutkimuksen ja koulutuksen, leikin ja liikunnan sekä kirjallisuuden ja musiikin alueella tapahtuu Pohjolassa. Sivustolta löytyy mm. uutisia, tapahtumia, festivaaleja, näyttelyjä ja kilpailuja. Valhalla on pääasiassa suunnattu aikuisille, jotka työskentelevät lasten- ja nuortenkulttuurin parissa. Pohjoismaiden ministerineuvosto

Väylien varsilta
Suomen historialliset merimerkit ja maisemat. Julkaisija: Museovirasto, Merenkulkulaitos ja Helsingin yliopisto.

Visit Finland
Suomitietoutta ulkomaalaisille. Julkaisija: Matkailun edistämiskeskus