Itä-Suomen lääni: Savonlinna 7.2.2005

Miten eri-ikäisiä nuoria saadaan osallistumaan toimintaan koulussa ja sen ulkopuolella?
Mitkä ovat nuorten vaikutusmahdollisuudet käytännössä?

1) Nuorisotyön ja koulutoimen yhteistyötä on tiivistettävä: koulut ja nuorisotoimi samaan neuvottelupöytään!

-yhteistyötä kunnan ja valtion välillä ja niiden sisällä eri tahojen välillä on voimistettava
-kiinnostusta nuoriin on valtakunnalliselta tasolta asti - päättäjät haluavat kuulla nuoria
-kansalaisaktiivisuuden korostaminen on nuorisotyössä tärkeää, lakikin tukee sitä!
-nuorisotointa ei ole arvostettu tarpeeksi kansalaisaktiivisuuden lisääjänä - kelpaa vain ”metsäleirien” järjestäjäksi - Onko nuorisovaltuustolla todellista valtaa ja rahaa toimia?
-koulujen tulisi tulla rohkeammin vastaan ja ottaa aloite
-oppilaskunta nuorisovaltuuston sijalla ja tukijana
-ei politiikkakouluja vaan aktiivisuuden myötä voi kehittyä myös poliittista kiinnostusta – yleinen vaikuttaminen synnyttää myös poliittista vaikuttamista

2) Yleisiä haasteita kansalaisaktiivisuuden lisäämiselle kouluissa

-miten ihmiset saadaan rohkaistumaan, ottamaan vastuuta, tekemään aloitteita ja ilmaisemaan mielipiteitään? - onko kynnyksenä ”suomalaisten ujous”?
-ammattilaisten pitäisi tulla ulos roolistaan ja lähemmäs koululaisia ja nuoria
-yhteistä kieltä ei löydy helposti ja usein esteenä on byrokratia
-toiminnan tulisi olla lähellä arkea, nopeasti vaikuttavaa ja vaikuttamisen tulisi kohdistua oikeisiin/todellisiin asioihin
-aloitteen tulisi lähteä nuorista! Nuorten voisivat myös itse ottaa yhteyttä vallanpitäjiin
-vanhempainyhdistykset toiminnan tukena: rohkaistuminen toimimaan, vaikuttamaan ja ottamaan vastuuta alkaa kotoa ja jatkuu koulussa
-oppilasparlamentit yläasteelle ja lukioon
-oppilaskunnan ei pitäisi jäädä juhlatoimikunnan tasolle!

Lukiossa
-lukiolaisten tekemä tietopaketti yläasteelle: miten yhteiskunnassa voi toimia?
-kummioppilaskuntana toimiminen
-integroitu kurssi eri oppiaineisiin teemalla ”Ajankohtaiset asiat”. Kurssin sisältönä keskustelua, arviointia, asioiden eteenpäin vientiä ja kokoustekniikan harjoittelua
-koeviikon hyödyntäminen kansalaisvaikuttamisen opetuksessa

3) Käytännön ehdotuksia koulun toimintakulttuurin parantamiseksi

Käytänteet
-kokoustekniikan harjoittelua, esiintymiskokemuksen kartuttamista ja neuvottelutaitojen harjaannuttamista
-oppilaskunnan hallituksen ja rehtorin yhteiset palaverit
-rehtori mukaan toimintaan myös muulla tavalla
-yhteisten koulutustilaisuuksien järjestäminen eri alojen osaajille: tietojen ja taitojen vaihto
-koulussa voitaisiin perustaa yhteisiä työryhmiä ja lisätä työskentelyä pienryhmissä
-opettajilta toivotaan enemmän tukea ja kannustusta oppilaskuntatoiminnalle sekä osallistumiselle ja vaikuttamiselle yleensä

Viestintä
-opettajat voisivat myös kertoa omista kokemuksistaan (esim. esiintymisestä, jännittämisestä, epäonnistumisista) ja luoda kannustavampaa ilmapiiriä ja rohkaista asettamaan itsensä peliin.
-keskustelua sisällytettävä kursseihin ja tunteihin enemmän! (historia, yhteiskuntaoppi, maantieto yms.)
-opettajien roolina tukeminen ja provosointi ja erilaisten mielipiteiden hyväksyminen ja joustavuus ja heidän on myös tarjottava oppilaille mahdollisuus kysyä
-ilmapiiri on luotava turvalliseksi viestinnälle! - opettajalla tulisi olla rohkeutta nostaa aihe esiin, vaikka ei tiedäkään kaikkea

4) Yhteistä oppilaskunta-, tukioppilas- ja kummitoimintaa

-myönteisyyden lisääminen kouluissa: diplomit yms. palautteet
-huumoria, välittämistä ja ”mukaanvetämistä”
-isojen oppilaiden tehtävänä on tukea pienempiä ja kummien tehtävänä suojella ja tukea kummioppilaita
-jengiytymisen estäminen
-oma liikeyritys, urheilu- tai muu seura taustakummiksi
-ysien tukioppilaiden tekemä esite kuutosille tärkeistä aiheista
-yhteistä kansainvälistä toimintaa
-kiusaamiset kuriin! Kiusaamiseen puuttuminen on kaikkien tehtävä - suora puuttuminen kiusaamiseen ja viesti kuraattorille.

5) Vakituiset virkistys- ja teemapäivät sekä juhlat

-joulutervehdykset, ystävänpäivätervehdykset ja aamunavaukset keskusradion kautta
-ystävänpäivä: sydämet ja halaukset, ”Yhdessä on kiva olla” –viikko, halikisa, sydänten piilotus: etsitään koululle piilotettuja sydämiä
-”Anna hyvän kiertää” - idea
-”kaverit kehiin”: kaverit omassa piirissään keskustelevat asioista, jolloin joku muu saattaa innostua
-seiskojen päivä ja ysien ”potkiaiset”
-lastenjuhlien järjestäminen alakoululle
-eri koulujen yhteistoimintapäivät ja opiskelijoiden vierailut
-värien viikko ja teeman mukainen pukeutuminen
-teemapäivien teemoja: positiivisuus, suvaitsevaisuus, kansainvälisyys

6) Koulun viihtyvyys

-kouluviihtyvyyskysely oppilaille
-kioskin vireä toiminta
-ruokalan viihtyvyys ja vaikuttaminen ruokalistaan, kierrätys
-aulojen ja muiden yhteisten tilojen ja piha-alueen kunnossapito

7) Alueella toimivat kansalaisjärjestöt esittelevät toimintaansa koulussa

-oppilaskunta suunnittelee ja toteuttaa järjestöjen esittelypäivän tai -viikon
-päivään liittyvä tehtävä: laaditaan julisteita järjestöistä

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä