Kouluilmapiiri: viihtyvyys ja kiusaaminen koulussa

Koulun, oppilaitoksen ja työpaikan työskentelyilmapiiriin on tarvittaessa mahdollista vaikuttaa, ensin on vain tunnistettava ongelmakohdat. Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yksi keskeinen tavoite on koulun toimintakulttuurin kokonaisvaltainen kehittäminen, johon yhtenä osana kuuluu myös koulun ilmapiirin ja koulussa viihtymisen parantaminen. (Koulun toimintakulttuurin kehittämisestä muilta osin enemmän elokuun kuukausiteemassa.) 

Kanssakäymistä sosiaalisissa tilanteissa, esimerkiksi ristiriitatilanteissa, on myös mahdollista harjoitella. Suomen Punainen Risti järjestää opettajille vertaissovittelu eli VERSO -koulutusta, jonka tavoitteena on koulujen toimintahäiriöiden vähentäminen ja ehkäiseminen. VERSO -kouluissa pyritään väkivallattomuuteen ja päihteettömyyteen, koulukiusaamisen vähentämiseen ja hyvään työrauhaan. VERSO -koulutus on toimintapainotteista - oppilaat ja opettajat pääsevät heti harjoittelemaan ratkaisujen löytämistä oman yhteisönsä tilanteisiin.

Mannerheimin lastensuojeluliiton, Opetushallituksen ja Poliisin yhteistyönä suunnittelema koulurauha julistetaan syyslukukauden alussa, jolloin muistutetaan siitä, että koulurauhaa ei rakenneta yhdessä päivässä, vaan osana koulutyötä koko lukuvuoden ajan. Koulurauhan julistuksella halutaan korostaa jokaisen oppilaan, kodin ja opettajan sekä muiden yhteistyökumppaneiden roolia koulurauhan ylläpitämisessä. Mannerheimin lastensuojeluliiton nettisivuilta löytyy koulurauhaan liittyvää aineistoa ala- ja yläluokille, opettajille sekä vanhempainiltoja varten. Materiaali käsittelee mm. päihteitä ja päihteettömyyttä, erilaisuutta, lapsen oikeuksia, mediaa ja hyvinvointia.

Hillilän koulun verkkosivuilta löydät koulun laatimat toimintasuunnitelmat kiusaamisen ehkäisyä sekä mahdollisia kriisitilanteita varten.

Sorrilan koulun matka kestävän kehittämisen maisemassa.

Salmivalli, Christina: Koulukiusaamisen vastaisen toimintamallin laatiminen

Koulun hyvinvointiprofiili on koulun itsearvioinnin apuväline ja sen avulla on mahdollista saada tietoa koko koulun - oppilaiden ja henkilöstön - hyvinvoinnista koulun ja oppilashuollon kehittämistä varten. Tietoja voi käyttää myös uuden oppiaineen, terveystiedon, oppisisältöjen lähtökohtana.

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä