Toimintaideoita ja tehtäviä

Yleistä
-Millainen ilmapiiri koulussanne on nyt? Mistä aloittaa kouluilmapiirin parantaminen?
Tutkikaa aluksi esimerkiksi luokkanne ilmapiiriä. Opetushallitus on julkaissut Koulun hyvinvointiprofiili -palvelun, josta löytyy valmiita lomakkeita koulun ilmapiirin tutkimiseksi. Voitte laatia omia kysymyksiä ja haastatella koulunne oppilaita, opettajia ja henkilökuntaa. Laatikaa tulosten pohjalta myös toimintasuunnitelma ilmapiirin parantamiseksi.

-Miten tukioppilastoiminta toimii koulussanne? Onko koulullanne/luokallanne jo ystävyyskoulu tai -luokka? Entä miten ottaa osaa kummilapsitoimintaan?

-Tutkikaa syrjintää koulussanne: havainnoikaa esimerkiksi viikon ajan koulunne/oppilaitoksenne sosiaalista ilmapiiriä: kohdellaanko jotakuta henkilöä tai jotakin ryhmää syrjivästi tai muuten eri tavalla kuin muita?  
Tehtävän tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä ja uhreja vaan tunnistaa erilaisia syrjiviä rakenteita koulussa. Oppilaita voi pyytää esimerkiksi kirjoittamaan ja/tai piirtämään havainnoistaan ja tuntemuksistaan. Tehtävän annossa tulee korostaa sitä, että kukaan ei yksiselitteisesti ole vastuussa koulun ilmapiiristä eikä ketään tule harjoituksen aikana mainita nimeltä.

-Kutsukaa järjestön edustaja (esim. SPR tai MLL) vierailulle luokkaanne ohjaamaan esimerkiksi suvaitsevaisuus -aiheinen peli.

Käsityö/äidinkieli/historia 
-Minkälaisia ystävänpäivän traditioita on eri maissa? Suunnitelkaa ja valmistakaa näyttely, johon on kerätty erilaisia tapoja juhlistaa ystävänpäivää (ystävänpäkortit, kimput, runot, halauspassit)

Äidinkieli
-Laatikaa oma Ystäväni -kirja ja lähettäkää se ystävyyskouluunne.

-Kuka puuttuu kiusaamiseen? Kenen tehtävä on puuttua? Mistä saa apua?
Laatikaa opas koulukiusaamisesta, joka sisältää ohjeita ja neuvoja kiusatulle, kiusaajalle sekä heille jotka huomaavat, että kiusaamista tapahtuu. Miten toimin, kun kohtaan kiusaamista omalla tai jonkun muun kohdalla? Mistä saan apua ja tukea?

-Tutkikaa kaunokirjallisuudesta erilaisia tarinoita, kertomuksia ja kuvauksia ystävyydestä

Draama 
-Tehkää erilaisia draamaharjoituksia, joissa pyrkimyksenä voi olla esimerkiksi omien voimavarojen ja heikkojen kohtien tunnistaminen ja tiedostaminen, itsetunnon vahvistaminen, rohkaistuminen oman mielipiteen ilmaisemiseen yms. (tätä tehtävää varten voi pyytää ohjaajan esimerkiksi paikallisesta teatterista)

-Draamaharjoitus isompien kanssa: kiusaajan/kiusatun tarina (näytelmä, kuunnelma yms.)

Kuvataide
-Piirtäkää, maalatkaa tai valokuvatkaa ”ennakkoluulo”.

Historia 
-Tutustukaa kuuluisiin ystävyyssuhteisiin ja/tai rakkaustarinoihin historiassa.
-Perehtykää ystävänpäivän historiaan ja laatikaa ystävänpäivä -aiheinen tietovisa

Filosofia/Et
-Tutkikaa seuraavia väitteitä ja argumentoikaa niiden puolesta/vastaan
Väite 1: ennakkoluulot syntyvät tiedonpuutteesta
Väite 2: rasistinen ihminen on paha
Väite 3: ennakkoluulot syntyvät kasvatuksen ja koulutuksen myötä

Äidinkieli / historia / yhteiskuntaoppi / uskonto / ET / filosofia / mediakasvatus
-
Tehkää Maailmankansalaisen kypsyyskoe.
Maailmankansalaisen kypsyyskokeen tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä maailmanlaajuisista ongelmista ja niiden ratkaisumalleista. Ymmärryksen ja tiedon avulla toisen maan kansalaisen asemaan asettuminen helpottuu. 

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä