Kuluttajakasvatus

Hankkimiamme tuotteita voidaan arvioida ekologisuuden, esteettisyyden ja käyttökelpoisuuden näkökulmista. Kuluttajakasvatuksen tavoitteena on omat tarpeensa tiedostava kriittinen kuluttaja, joka osaa monimutkaistuvilla ja kansainvälistyvillä markkinoilla tehdä hyviä valintoja sekä oman taloutensa, muiden ihmisten että fyysisen ympäristön kannalta. Valistunut kuluttaja tekee kestävän kehityksen mukaisia ostopäätöksiä.

Kuluttajakasvatus käsittelee kulutusta ja ihmisen käyttäytymistä yksilön, yhteisön, talouden ja ympäristön näkökulmasta. Kuluttajakasvatuksella tähdätään yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen arjen taitojen oppimisen kautta. Yksi lähtökohta kuluttajakasvatukselle on perustietojen opettaminen talouselämästä - sen toiminnasta, rakenteesta ja kehityksestä. Kestävän kehityksen näkökulman entistä laajempi huomioonottaminen merkitsee muutoksia sekä tuotannossa että kulutuksessa.

Kuluttajakasvatus antaa oppilaille tietoa siitä, miten toimia kuluttajana monimutkaisessa yhteiskunnassa sekä kehittää oppilaista itsenäisiä, tiedostavia ja osaavia kuluttajia. Kriittinen ajattelu, omien valintojen seurauksien ymmärtäminen ja taloudellisuuden ymmärtäminen laajemminkin ovat kuluttajakasvatuksen keskeisiä taitoja. Kuluttajakasvatus on myös talouskasvatusta ja nuorten kuluttajien omien ongelmien tarkastelun avulla nuori oppii tiedostamaan ja ymmärtämään omaa kulutuskäyttäytymistään. Taloudellisuuteen liittyvät myös taidot ja tiedot siitä, milloin hyödykkeitä kannattaa hankkia valmiina ja milloin valmistaa itse.

Lue Elämän taitoja opitaan kuluttajakasvatuksessa (Kuluttajavirasto)

Aktiivinen kuluttaja on tietoinen omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Kuluttajalainsäädännön tarkoituksena on nuorenkin kuluttajan etujen valvominen.

Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena on ”aktivoida kuluttajia tiedostamaan asemansa, oikeutensa ja velvollisuutensa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaana. Liitto kanavoi kuluttajien näkemykset päättäjien tietoisuuteen ja toimii uudistusten toteuttamiseksi. Kuluttajaliitto aktivoi myös kuntalaisia toimimaan paikallisesti ja vaikuttamaan oman kuntansa palvelujen laatuun ja saatavuuteen.”

Lue lisää! Kuluttajaliitto: Terveyspalvelut  ja eettisyys ja ympäristö

Mainonta ja markkinointi

Mikä erottaa mainonnan informaatiosta ja miten yhdistää ostopäätöksessä sekä halut että tarpeet? Miten markkinoinnissa tuodaan esille tavaroiden tai tuotteiden ekologisuus? Mitkä seikat/näkökohdat lopulta vaikuttavat ostopäätöksiini?

Kuluttaminen on entistä monisyisempää – emme hanki tuotteita ainoastaan välittömiin tarpeisiimme. Tätä muutosta hyödynnetään voimakkaasti mainonnassa ja markkinoinnissa. Tuotteidensa markkinoinnissa yritykset pyrkivät luomaan brändejä, jotka sekä vastaavat kuluttajien tarpeisiin, että synnyttävät niitä. Entistä korostuneempaa markkinoinnissa ja brändien luomisessa on ns. ”lifestyle -ajattelu”: tuotteita markkinoidaan ja myydään mielikuvilla tietynlaisesta elämäntyylistä. Vaatteilla, kengillä, kauneudenhoitotuotteilla ja erilaisilla tavaroilla ”myydään” kauneutta, varmuutta, yhteenkuuluvuutta ja onnea. Valistunut kuluttaja osaa lukea ja tulkita mainontaa myös tästä näkökulmasta.

Lue lisää marraskuun kuukausiteemasta Lapset, nuoret ja perhe

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä