Kulttuuri-identiteetin rakentaminen

Lauri Honkon (Honko, Lauri: Kulttuurin pinta ja pohja. Tieteessä tapahtuu 2001/8, ks. myös verkkoversio) mukaan kulttuuriperinnössä on kyseessä eräänlainen perinnevarasto, joka sisältää varhemman käyttäytymisen malleja, kielen rikkauksia ja muistinvarantoja, sisäistetyn tiedon ja kokemuksen mielikuvia. Vasta niiden käyttäminen tuo ne kulttuurin piiriin, jossa ne saavat toiminnallisen ympäristön ja tehtävän sekä ajankohtaisen merkityksen ja tulkinnan.

Honkon mukaan se, miten suhtaudumme perinteisiin ja perintöön ja miten uusinnamme niitä omassa toiminnassamme edellyttää kulttuuriperinnön tuntemista. Lisäksi ainoastaan tämän tuntemuksen pohjalta voimme tehdä valintoja, jotka rakentavat meidän kulttuurista identiteettiämme. Kulttuuri-identiteetin voidaan ymmärtää olevan mm. oma persoonallinen hahmotuksemme kulttuurisesta taustastamme, sen osatekijöistä ja suhteesta esimerkiksi pohjoismaalaiseen ja eurooppalaiseen kulttuuriin.

Rakennamme kulttuuri-identiteettiämme oman elämämme kokemusten ja havaintojen sekä historiallisen ymmärryksen pohjalta. Kulttuuriperinnön opiskelu on kulttuurien tuntemuksen opiskelua – tietoisuutta niistä kehityskuluista ja vaiheista, jotka ovat muovanneet aikaamme ja paikkaamme sellaisiksi kuin ne ovat nyt. Kulttuurien tuntemuksen opiskeluna kulttuuriperinnön opiskelu ei ole esimerkiksi ”suomalaisuuden” opiskelua vaan se on sen tutkimista miten paikka, aika ja alue vaikuttavat kulttuurin muotoihin ja toisinpäin. Kulttuurien tuntemuksessa on kyseessä sen ymmärtäminen, miksi uskomme, kuten uskomme ja toimimme, kuten toimimme. 

Näin myöskään kulttuuri-identiteettiämme ei voi tyhjentävästi kuvata sanalla ”suomalainen”, vaan se muodostuu useasta aspektista ja on koko ajan muutoksen kohteena. Kulttuuri-identiteetti ei ole yksi, yhtenäinen vaan kulttuuri-identiteettejä on useita päällekkäisiä ja lomittuvia. Kulttuuri-identiteetissä on mahdollista erottaa esimerkiksi alueellinen, etninen, kansallinen ulottuvuus: voimme olla yhtä aikaa suomalaisia ja salolaisia, saamelaisia ja eurooppalaisia, srilankalaisia ja helsinkiläisiä. Kulttuuri-identiteetti liittyy myös kiinteästi siihen, miten toimimme tänään - Honkoa lainaten: ”kulttuurikäyttäytyminen on perinteiden luovaa uuskäyttöä”. 

 Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä