Kulttuuriperintö, kulttuuri-identiteetti ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskuntajärjestelmä ei ole muuttumaton, ajasta ja paikasta irrallaan oleva systeemi vaan historiallisen jatkumon hetkittäinen tulos, johon on mahdollista vaikuttaa. Järjestelmänä yhteiskunta heijastaa kulttuurissa vallitseva arvoja ja normeja, jotka ovat syntyneet ja muuttuneet historian kuluessa. Kulttuuriperintöopetus auttaa jäsentämään yhteiskuntaa ja kulttuuria historiallisen prosessin tuloksena sekä auttaa rakentamaan osallistumisen ja vaikuttamisen kannalta välttämätöntä kulttuurista identiteettiä. Kulttuuri-identiteetin tiedostaminen vahvistaa henkilökohtaista rohkeutta ja valmiutta vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan sekä ilmaista yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä mielipiteitä.

Henkilökohtainen suhde ympäristöön ja kulttuuriin on välttämätöntä toiminnan kannalta – olennaista on se, miten hahmotan itseni osana kotiseutuani, kotimaatani ja maailmaa.. Osallistuminen vapaaehtoistyöhön, järjestö- tai poliittiseen toimintaan ovat myös osoituksia tietyn tyyppisestä kulttuurisesta identiteetistä. Monelle miljoonien ihmisten nälänhätä on kaikkein suurin epäkohta, toiset valitsevat toimimisen lähellä olevien ihmisten ja asioiden puolesta. Toiminnallamme pitää olla myös perustelu. Miksi juuri tämä asia on mielestäni tärkeä? Miksi toimin juuri näin?

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä