Koulun rooli väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemisessä

Hyvin toimiva koulu tarjoaa hyvät palvelut, joilla syrjäytymistä ja muita radikalisoitumisen riskiä lisääviä ilmiöitä torjutaan. Lisäksi koulun tulee huolehtia yleisestä ennaltaehkäisystä lisäämällä tietoisuutta ääriliikkeistä, vaikuttamalla väkivaltaa tukeviin ja sitä hyväksyvästi seuraaviin nuoriin sekä puuttumalla vihapuheeseen. Turvallisen kouluyhteisön rakentaminen, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta huolehtiminen, demokratiakasvatus ja kaikkien osallistaminen ovat keskeisessä roolissa. Turvallisessa yhteisössä vuorovaikutus on rakentavaa ja kiistanalaisista ja vaikeista aiheista voidaan keskustella kiihkottomasti.

Opetuksessa ennaltaehkäisyssä keskeistä ovat kriittisen ajattelu taidot, tutkiva ote ja kysymisen taito (mitä, milloin, missä, kuka, miten, miksi). Koulun opetus perustuu tieteelliseen tietoon. Kaikki näkemykset eivät ole tietoa, koulu opettaa erottamaan tiedon näkemyksistä. Koulu opettaa pohtimaan asioita monipuolisesti sekä perustelemaan omat mielipiteet. Kaikki mielipiteet eivät ole yhtä arvokkaita, ja on tärkeää perustella asiat paikkansa pitävillä tiedoilla.

Koulussa tulee riittävän ajoissa tunnistaa riskitapaukset, lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat tukea kasvuunsa. Hyvin toimiva oppilashuolto ja oppilaantuntemus ovat avainasemassa. Koulu tekee moniammatillista yhteistyötä muun muassa lastensuojelun ja poliisin kanssa. Koulu kohdistaa tehostettuja tukitoimia havaitsemiinsa riskitapauksiin sekä koulun voimin että yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Koululla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa huolta aiheuttavat tapaukset lastensuojelulle tai poliisille. Monilla paikkakunnilla toimii eri viranomaisten yhteistyönä ns. ankkuritoiminta, jonne vakavat huolitapaukset ohjataan.

Opetussuunnitelmien perusteet

Uusissa opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa on otettu väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisy huomioon monin tavoin. Opetussuunnitelmien perusteiden arvopohjassa korostuvat jokaisen oppilaan ja opiskelijan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen, ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia, kulttuurin moninaisuus rikkautena sekä kestävän elämäntavan välttämättömyys. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ohjaavat rakentavaan vuorovaikutukseen ja ristiriitojen rauhanomaista sovittelua. Toimintakulttuurin kehittämisen painopistealueina on muun muassa vuorovaikutus, kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus, osallisuus ja demokraattinen toiminta, yhden vertaisuus ja tasa-arvo, sekä vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen. Myös ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat aiempaa enemmän esillä sekä oppiaineissa että yleisissä tavoitteissa. Myös ihmisoikeusrikkomuksia käsitellään useassa oppiaineessa. Lisäksi syrjäytymisen ehkäisy ja hyvinvoinnista huolehtiminen ovat mukana laajasti, koulut huolehtivat yhteisöllisestä ja yksilöllisestä oppilashuollosta.

Koulukohtaisilla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmilla ehkäistään syrjäytymistä ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia.

Väkivaltaista ääriajattelua käsitellään erityisesti perusopetuksessa yhteiskuntaopissa, historiassa ja katsomusaineissa, lukiossa yhteiskuntaopissa, historiassa, filosofiassa ja katsomusaineissa. Jokaisessa oppiaineessa voidaan tukea väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä.

Materiaaleja eri oppiaineiden oppitunneille

Plan-järjestön Vihapuheesta dialogiin -koulutusmateriaali tarjoaa tietoa ajankohtaisesta ongelmasta: vihapuheesta. Mitä on vihapuhe tai vihainen puhe? Miksi vihapuhe uhkaa sananvapautta? Materiaali sisältää toiminnallisia, osallistavia menetelmiä, joiden avulla vihapuhetta voi käsitellä nuorten kanssa ja kehittää yhdessä ratkaisuja vihapuheeseen. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti yläkoulussa ja lukiossa tai toisella asteella toimiville kasvattajille.

Plan-järjetön kaikki materiaalit löydät tältä sivulta.

Lisää aiheesta

Opetushallitus toimeenpanee Erasmus+ - ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmia. Toiminta liittyy monin tavoin kotouttamisen edistämiseen, integrointiin, monikulttuurillisuuteen ja vihapuheen sekä väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn. Erasmus+:n eri ohjelmalohkoissa on useita kohderyhmiä, toimijoita ja toimintatapoja: korkeakoulut, aikuiskoulutussektori, johon sisältyy esimerkiksi vankiloissa tehtävä ennaltaehkäisevä työ, sekä nuoriso- ja liikuntasektori.

Erasmus+ -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa toimeenpannaan keskitetysti ja sen kontaktipiste sijaitsee Opetushallituksessa. Ohjelman prioriteetteeina on muun muassa toiminta maahanmuuttajien leimaamista vastaan, monikulttuurillisen vuoropuhelun ja yhteisymmärryksen edistäminen. Toimintaan liittyy väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisy lisäämällä mahdollisuuksia osallistua kansalaisyhteiskuntaan, kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma