Utøya-hanke

Utoya-hankeSuomi käynnisti puheenjohtajakaudellaan 2016 pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksella yhteispohjoismaisen hankkeen liittyen väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseen. Hanke on osa laajempaa pohjoismaista ns. DIS -hanketta. Suomen puheenjohtajuuskaudella päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että yhteinen pohjoismainen näkökulma ja tavoite väkivaltai-sen ekstremismin ehkäisemisessä on vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Tukena päätettiin käyt-tää Euroopan neuvoston jo tuottamia materiaaleja, pohjoismaisiin olosuhteisiin sopeuttaen.

Vuonna 2017 Norja on omalla pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskaudellaan vienyt hanketta eteenpäin. Nyt hanke kulkee epävirallisella nimellä ” Utøya -hanke”, koska Oslos-sa sijaitseva European Wergeland Center, joka toteuttaa hanketta ministeriöiden valtuuttamana, järjesti toukokuussa 2107 Utøyan saarella laajan workshopin, jossa osallistujina oli opettajia Nor-jasta, Ruotsista, Tanskasta, Islannista ja Suomesta. Ruotsi jatkanee hanketta omalla puheenjohta-juuskaudellaan jossain muodossa.

Hankkeessa mukana olevista kouluista pääsi kaksi opettajaa yhteispohjoismaiseen koulutukseen perehtymään Euroopan neuvoston oppaisiin Kiistanalaisia asioita opettamassa ja Kiistoja hallin-noimassa. Koulujen tehtävänä on viedä oman koulunsa toimintakulttuuriin rakentava vuorovai-kutus ja kiistanalaisten aiheitten käsittely oppilaitten kanssa. Euroopan neuvoston oppaitten ja Opetushallituksen Rakentavaa vuorovaikutusta -julkaisun pohjalta kukin koulu kehittää suoma-laiseen kouluun ja juuri heille soveltuvia pedagogisia ratkaisuja. Koulut myös jakavat hyviä käy-tänteitä ja ideoita sekä lähiympäristössään että tällä nettisivuilla. Utøya-hankkeen nykyinen vaihe Norjan johdolla päättyy vuoden 2017 loppuun, mutta ainakin Suomen verkoston työ jatkuu.

Mukana olevat koulut ovat kaikki Unesco-kouluverkon kouluja sekä yhtenäisiä peruskouluja. Voit halutessasi ottaa yhteyttä kouluihin ja kysyä kokemuksia!

Kellon koulu, Oulu
Tampereen Yliopiston Normaalikoulu
Latokartanon peruskoulu, Helsinki

Lisätietoja


Julkaisemme sivulla koulujen kokemuksia niiden karttuessa.

Vinkkejä koulun työskentelyyn:

 • Oppilaitten tutustuminen toisiinsa ja ryhmäytyminen on edellytys vaikeista asioista keskustelemi-selle.
 • Tutustuminen pakolaisuuteen, sen herättämiin tunteisiin ja ajatuksiin.
 • Yhteiskunnallisen ymmärtämisen ja kulttuurisen kompetenssin lisääminen.
 • Opettajat tutustuvat rakentavan vuorovaikutuksen työkaluihin toiminnallisesti opettajankokouk-sessa.
 • Vietetään teemaoppitunti, jossa pohditaan jotain opettajan ja oppilaiden valitsemaa kiistanalaista puheenaihetta
 • Oppitunneille pyydetään vierailijoita kansalaisjärjestöistä ja heidän kanssaan käsitellään kiistan-alaisia puheenaiheita esim. ihmisoikeuksia.
 • Oppilaskunnalle tehtäväksi tehdä video siitä minkälaiset asiat ovat tällä hetkellä kiistanalaisia meidän koulussamme.
 • Oppilaskunnan rooli toimia lämpömittarina lukuvuoden aikana ja tuoda viestiä opettajille siitä missä mennään, mikä kuohuttaa.
 • Valitaan työryhmä, joka pitää huolen, että koulun opettajakuntaa muistutellaan kouluvuoden ai-kana olemassa olevista materiaaleista.
 • Järjestetään pedagoginen kahvila opettajille, jossa käsitellään tätä aihetta.
 • Vahvistetaan oppilaiden osallisuutta avoimen keskustelevan ilmapiirin luomisessa.
 • Otetaan kiistanalaiset kysymykset oppianerajat ylittävien teemojen aiheeksi.
 • Osallistumaan Planin Vihapuhe-työpajaan.
 • Syrjäytymistä ehkäistään päivittäin tarjolla olevalla läksypiirillä ja tukiopetuksella.
 • Mietimme Suomi100 teemana suomalaista identiteettiä.

Videoita opetukseen:

Polarisaatio (huom valitse tekstitys suomeksi)

Luottamusta rakennetaan päivä kerrallaan