OPS 2016 kouluruokailun tukimateriaalit

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksuton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestettynä ja ohjattuna ruokailuna. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita. Oikea-aikainen, kiireetön ruokailu ja mahdolliset välipalat varmistavat jaksamisen koulupäivän aikana. Viihtyisä ruokailuhetki lisää hyvinvointia koko kouluyhteisössä.

Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opettajat huolehtivat ruokailun yhteydessä annettavasta ohjauksesta ja kasvatuksesta yhdessä koulun muiden aikuisten kanssa. Kouluruokailun tavoitteista ja järjestämisestä keskustellaan kotien kanssa ja yhdessä tuetaan oppilaiden kehitystä. Kouluruokailuun osallistumista sekä ruoan ja ruokailutilanteen laatua seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Opetushenkilöstö ja ruokailusta vastaava henkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun järjestämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyviä tarpeita, tulee oppilaan, huoltajan, ruokailusta vastaavan henkilöstön ja kouluterveydenhuollon sopia yhdessä ruokailuun liittyvistä tukitoimista ja seurannasta. (POPS 2014)

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016 alkaen. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa kaikilla vuosiluokilla käyttöön 1.8.2016 alkaen lukuun ottamatta tiettyjä luvun 6 päättöarviointiin ja todistuksiin sekä luvun 12 valinnaisuuteen liittyviä määräyksiä.

Opetushallitus on tuottanut yhteistyössä tukimateriaalia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen kouluruokailun järjestämisen, ohjauksen ja tavoitteellisen kasvatuksen tueksi.

Tukimateriaalit on jaettu teema otsikoiden mukaisesti kotitalouden alempien vuosiluokkien osioilla täydennettynä. Aineisto karttuu opetussuunnitelmatyön edetessä.

Ruokataju-tukimateriaali ruokakasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen

Opetushallitus ja Maa- ja metsätalousministeriö ovat laajan sidosryhmäyhteistyön avulla tuottaneet materiaalia ruokakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Tukimateriaali paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi: miten ruokakasvatus juurrutetaan opetussuunnitelmaan ja koulun arkeen, mitä on huomioitava toimenpide- ja viestintäsuunnitelmien laadinnassa.

Paikallinen opetussuunnitelmaprosessi -materiaali

Materiaalia ruokakasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen tueksi: apuvälineitä ja tukimateriaalia ruokakasvatukseen eri vuosiluokille koko vuoden suunnittelusta yksittäisiin esimerkkitehtäviin.

Materiaalia ruokakasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen

OPS 2016

eGrunder