Kouluruokailun tehtävä

Tarkemmat kuvaukset ruokakasvatukseen ja kouluruokailuun liittyvistä käsitteistä löytyvät uuden perusopetuksen opetussuunnitelman ePerusteista.

Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen

Keskeisiä käsitteitä

Ruokaosaaminen

  • Ruokailutilanne on ruokaosaamisen oppimisympäristö. Ruokaosaaminen on tietoa ja taitoa ruoan reiteistä, laadusta, ruoanvalmistusmenetelmistä sekä ruoka- ja ruokailukulttuurista. Ruokailussa oppilaat soveltavat ravitsemustietoa ja omaa ruokakulttuuritaustaansa ruokavalintoihin ja ruokailutilanteisiin ja oppivat samalla tietoja, taitoja ja arvostuksia omaa arkeaan varten.

Ohjattu ruokailu

  • Perusopetuslaki velvoittaa ohjaamaan kouluruokailua. Ruokailutilanne on hyvinvointiosaamisen/hyvinvoinnin päivittäinen oppimisympäristö. Ohjaus on ikäkauden ja edellytykset huomioon ottavaa ruokakasvatusta, joka tukee oppilaiden myönteistä kokemusta kouluruokailusta, kehittää ruokaosaamista ja tukee myös kuluttajatietoisuuden kehittymistä. Aterioinnin yhteydessä oppilaita voidaan ohjata hyvään, toisia kunnioittavaan ja ruokaa ja ruokailua arvostavaan käytökseen. Heitä kannustetaan valitsemaan suositusten mukaisesti koostettuja ja kohtuullisen kokoisia aterioita sekä oivaltamaan niiden ja ruokailutilanteen merkitys hyvinvoinnilleen.

Ruokakasvatuksen tavoitteet

  • Ruokakasvatus on laaja kokonaisuus, jonka keskeinen vastuuoppiaine on kotitalous. Ruokakasvatuksen päivittäisenä oppimisympäristönä esiopetuksessa ja perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla on kouluruokailu. Ruokakasvatuksessa keskeisiä ovat ruokaan, ruokailuun, ravitsemukseen ja kuluttajaosaamiseen liittyvät tavoitteet, sisällöt sekä pedagogiset käytänteet.
  • Ruoka on siinä ohjauksen pedagoginen työväline ja ruokailutilanne vuorovaikutusta ja viestintää, jossa otetaan huomioon ohjattavien ikäkausi ja edellytykset sekä yksilölliset tarpeet.

Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 ja 3-6

Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla (POPS 2014). Tämä tiivis materiaali tukee kotitalouden ja ruokakasvatuksen oppimisjatkumon suunnittelua ja toteutusta esiopetuksessa ja perusopetuksen 1.–2. sekä 3.–6. vuosiluokilla.

Lisätietoa kotitalouden opetuksen tavoitteista vuosiluokilla 1-2 ja 3-6

OPS 2016