Draaman työtapoja

Draamatyötapoja luokitellaan mm. tekemisen ja reflektoinnin (Owens, 2010) tai draamakokonaisuuden eri osa-alueiden käsittelyvaiheiden mukaan:
1) toiminnan aloittamiseen soveltuvat työtavat,
2) puitteita ja ympäristöä luovat työtavat,
3) henkilöiden toimintaa, pyrkimyksiä ja tarinaa syventävät työtavat ja
4) kokoamiseen ja lopettamiseen liittyvät työtavat.
Draaman työtavat ovat usein keskeisin osa koulun draamaopetusta ja niissä yhdistyy teatterillinen työmuoto opetuksellisiin päämääriin. Draamakompassista (Owens, A & Barber, K 2014 yhdistetty painos kahdesta kirjasta) löytyy esiteltyinä kattava määrä draaman työtapoja, keskeiset asiat draamaprosessin suunnittelusta sekä useita valmiita draamatarinoita. Draaman työtapoja esitellään useissa draamajulkaisuissa (katso kirjavinkit). Tapio Toivasen Lentoon-kirjasta (2015 uudistettu painos) löytyy puolestaan draamakasvatuksen ja teatteri-ilmaisun eri osa-alueiden kokonaisuuksia eri-ikäisten oppilaiden kanssa käytettäväksi. Draaman ja teatterin joistakin erilaisista muodoista löytyy Toivasen kirjasta esiteltynä esimerkiksi tarinateatteri ja Sinivuorien (2000) kirjasta nukke- ja varjoteatteri.

Alla esitellään draaman työtavoista vain prosessidraama ja Forum, joihin löytyy Menetelmiä ja materiaaleja -osiosta valmiita malleja ja lisätietoa.

Prosessidraama

Prosessidraama rakentuu draamatarinan pohjalta. Se on osallistavaa pedagogista draamaa, johon sisältyy perustekijöinä seuraavat: draamatarina (pre-text), draamasopimus, yhdessä luotu fiktio, toiminta rooleissa, vuoropuhelu ja erilaisten draaman strategioiden hyödyntäminen. Prosessidraama nähdään teatteritaiteen yhtenä lajityyppinä eikä pelkästään oppimisen lajina. Pyrkimyksenä on autenttinen draamallinen kokemus ja tapahtuman luonteen syvällisempi ymmärtäminen. Draaman suunnittelussa on useita lähestymistapoja, jotka vaikuttavat sisältöön ja toteutukseen sekä ohjaajan osuuteen monella tavalla. Lähestymistavasta riippumatta prosessidraamalla on selkeä rakenne, jota ohjaaja ohjaa ja johon koko ryhmä osallistuu. Prosessidraamat voivat olla kestoltaan yhden tai useamman oppitunnin pituisia. Paljon käytettyjen, valmiiden ja itse ryhmässä kokeiltujen draamatarinoiden kautta ohjaamisen aloittaminen on usein helpompaa. Jokainen ohjaaja rakentaa kuitenkin valmiistakin draamatarinoista oman sovelluksensa.

Valmiita prosessidraamoja löytyy esimerkiksi kirjoista Suomalaisia prosessidraamoja ja Draamakompassi sekä Matroskinin työkalupakista ja Menetelmiä ja materiaaleja -osuudesta.

FORUM-teatteri

Forum-teatteri on soveltavaa, yleisöä osallistavaa teatteria (ja draaman yksi työtapa), jonka tarkoituksena on käsitellä, keskustella ja kokeilla yhdessä, miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat vääryyttä, sortoa tai ongelmia sisältäviin tilanteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esitetään antimalli, jossa vääryyksiä tapahtuu. Esittäjinä on aiheeseen ja työtapaan perehtynyt näyttelijäryhmä. Yleisö voi ehdottaa erilaisia ratkaisumalleja tilanteeseen. Forumin ohjaaja, Jokeri, ohjaa tilannetta kohti erilaisia pohdintoja ja ratkaisuyrityksiä. Jokeri voi pyytää myös vapaaehtoisia yleisöstä osallistumaan näyteltyyn ratkaisuyritykseen ehdottamallaan tavalla. Forum-teatteri on hyvä tapa käsitellä esimerkiksi rasistista käyttäytymistä, vihapuhetta, kiusaamista tai muita koulussa ja yhteisöissä esiintyviä ongelmia. Forumia voidaan esittää isollekin katsojaryhmälle kerrallaan. Esimerkiksi vanhempainilloissa, koulun tapahtumissa ja luokan sisäisäisissä tilaisuuksissa voi käyttää tilanteeseen suunniteltua forumia.

(katso Materiaaleja ja menetelmiä: Vihapuhe Forumin kautta)

Kuvat: Jasmin Ryynänen

Aineistot ja linkit

Kiitos kaveruudelle. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen ohjaajan käsikirja (pdf). Marin, A.

Matroskinin työkalupakki (pdf).

Aho, P & Teerijoki, P. (toim) Draamaharjoitusten keittokirja 2007. Keski – Suomen Draamaopettajat ry. Kirjaan on koottu erillisiä draamaharjoituksia toimintaohjeineen. Yksinkertainen ja selkeä opus.

Airaksinen, R. & Viirret, T. L. (toim.) Suomalaisia prosessidraamoja. Draamatyö, Helsinki 2018. Sisältää 30 valmista prosessidraamakäsikirjoitusta jaoteltuna kohderyhmän mukaan ”lapset”, ”nuoret” ja ”aikuiset”.

Owens, A & Barber, K. Draamakompassi. Prosessidraaman suunnittelu, käytännön työskentely, arviointi ja reflektointi. Draamatyö 2014.

Toivanen, T. Lentoon! Draama ja teatteri koulussa. WSOY, Oppimateriaalit 2007, uudistettu painos 2015. Kirja sisältää erilaisia draaman ja teatterin työtapoja ja -muotoja.