Kulttuurinen tietoisuus ja osaaminen yhteisöissä

Luottamuksen ja kunnioituksen lisääminen on erittäin tärkeää kulttuurisesti moninaisissa yhteiskunnissa. Kaikkien yhteiskunnan jäsenten, sekä valtaväestön että kansallisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien, kulttuurista osaamista tulisi kehittää. Moninaisia kulttuuriperinteitä ja -taustoja käsiteltäessä tulisi erojen korostamisen sijaan pyrkiä ennemmin yhdistävien asioiden tarkasteluun. Moninaisuuden huomioivan kasvatuksen näkökulmasta ei korosteta meidän kulttuuria ja toisten eksoottisuutta, vaan mieluummin yksilöiden vahvuuksia ja taustojen suomia resursseja.

Aidon kulttuurien välisen oppimisen lähtökohtana on oman kulttuurisidonnaisen toiminnan ja ajattelun tiedostaminen. Kulttuurisen tietoisuuden lisääntyminen lisää kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia ja vähentää selkeästi rasismia ja negatiivisia asenteita erilaisuutta kohtaan. Oman kulttuuritaustan puutteellinen reflektiokyky puolestaan voi johtaa epävarmuuteen ja jopa negatiiviseen asenteellisuuteen kulttuurien välisen vuorovaikutuksen tilanteissa.

Kulttuurinen moninaisuus vaatii joustavuutta puolin ja toisin. Moninaisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa eri ryhmät käyvät neuvotteluja keskenään, tekevät kompromisseja ja yhteisiä sopimuksia. Enemmistön kanta ei tällöin määrää välttämättä kaikessa päätöksiä tehtäessä. Jatkuva kulttuurinen vuoropuhelu synnyttää uutta. Kouluissa tulisi pyrkiä kehittämään kaikkien oppilaiden itsetuntemusta ja lisätä tämän kautta tietoisuutta ja avoimuutta myös muita kohtaan. Monikulttuurisuustaitoja opetettaessa keskeisimpänä tehtävänä tulisi olla oman kulttuuritietoisuuden ja toimintamallien tiedostaminen sekä kriittisen arviointikyvyn kehittäminen. Oman kulttuurin ja toisen kulttuurin ymmärtäminen yhtä arvokkaiksi on yksi tärkeistä päämääristä ja vaatii kouluilta ja kasvattajilta sitoutunutta panostusta asiaan.

Kuva: Noora Karhapää

Aineistot ja linkit

Siirtolaisuusinstituutin opintoaineistot

Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa (pdf). Opintoaineisto yläkoulujen ja lukioiden opettajille Opintoaineisto sisältää 72-sivuisen opettajan oppaan, maahanmuuttoon liittyvän lautapelin ja kolme aihetta käsittelevää powerpoint-esitystä sekä erilaista oheisaineistoa. Aineiston voi ladata tältä sivustolta tai tilata painetun version postitse.

Yhdessä oppimaan opas monikulttuurisen kulttuuriperinnön opettamiseen (pdf). 2007 Laine, Marja (toim). Opas esittelee koulujen ja museoiden yhteistyömalleja sekä antaa opettajille konkreettisia työkaluja opetuksen toteuttamiseen.