Lähteet:

Banks, J. A. (2006). Cultural Diversity and Education. Foundations, Curriculum, and Teaching. (5th Ed.). Boston: Pearson Education, Inc.

Benjamin, S. 2014. Kulttuuri-identitetti - Merkitys kehittymiselle ja kotoutumiselle. Teoksessa Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena, s.56-102.

Coelho,Elizabeth. Teaching and learning in multicultural schools. 1998.

Edwards, V. 1998. The Power of Babel. Teaching and learning in multilingual classrooms. Trentham Books.

Hofstede G. Kulttuurit ja organisaatiot: Mielen ohjelmointi, alkup.Cultures and Organizations, suom. WSOY, Helsinki 1993.


Jaakkola, M. 2009. Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta: Asennemuutokset 1987–2007. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.

Kuukka, K. 2009.Rehtorin eettinen johtaminen monikulttuurisessa koulussa. "Sen yhteisen hyvän löytäminen" . http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7779-9

Pitkänen, P. 2014. Kosmopoliittinen identiteetti kulttuuriperintökasvatuksen tavoitteena. Teoksessa Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena, s. 8-11 .

Saukkonen, P. 2014. Suomalainen kulttuuri-identiteetti kotoutumisen estäjänä ja edistäjänä ja kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen edistäjänä. Teoksessa Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena, s. 13-51,106-132.

Sharing Diversity. National Approaches to Intercultural Dialogue in Europe. Report for Be European Commission. March 2008. European Institute for Comparative Cultural Research. Ericarts. (2008). Raportti eurooppalaisten valtioiden asennoitumisesta erilaisuutta kohtaan.

Souto, Anne-Mari. ”Pelko ja rasismi koulussa” teoksessa Suomen kasvatustieteellinen aikakausikirja Kasvatus 3 / 2013, Suomen Kasvatustieteellinen seura r.y. 2013

Suomen kulttuurikasvatuksen seura
. 2014. Kulttuuri-identiteetti & kasvatus. Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena (pdf).

Tajfel, H. 1981. Human Groups and Social Categories. Studies in Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

Timonen, L. & Kantelinen, R. 2013. Moninaisuus opettajankouluttajan ja korkeakouluopettajan työssä -näkökulmia monikulttuuriseen kasvatukseen. Kasvatus 44 (3), 258-269.