Koulujen ja yhteisöjen vastuu ja yhteisölähtöisyys opetussuunnitelmassa

Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Oppimisessa painottuu myös yhdessä oppiminen ja yhteisön merkitys yksilön kannustamisessa. Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa moninaisuuden myös oppimisessa ja toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen tulee aina puuttua.

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurinen osaaminen on keskeinen taito, joka yhteisön jäsenien tulisi saavuttaa. Koulun arjessa tulisi arvostaa eri kieliä ja mahdollistaa niiden käyttö rinnakkain. Kielitietoisessa yhteisössä myös keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista ja ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Asioita tulisi oppia näkemään toisten elämäntilanteista ja olosuhteista käsin. Draaman työtavat ovat esimerkiksi yhteiskuntaopin ja kirjallisuuden opetuksessa menetelmiä, joilla kannustetaan kriittiseen ajatteluun ja kokemuksellisuuteen. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle.

Kouluyhteisöissä pitää jakaa tietoa eri kulttuureista ja kaikkien kulttuurien arvostuksesta sekä syrjimättömyyden periaatteista. Tiedollinen asennekasvatus tehoaa kuitenkin tutkimuksien mukaan parhaiten vain niihin, joilla jo on myönteisiä asenteita tai samansuuntaisia arvoja. On hedelmällisempää jakaa tietoa yhdessä kokemuksellisen oppimisen kanssa. Esimerkiksi draamakasvatuksen työtavoilla voidaan vaikuttaa tunteisiin ja sitä kautta asenteisiin tehokkaimmin. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja myönteiseen dialogiin rohkaiseva yhteisön toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.

kuvat: Jasmin Ryynänen

Aineistot ja linkit

Riitaoja, A-L. 2013. Toiseuksien rakentuminen koulussa. Tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden helsinkiläisen alakoulun arjesta. Helsingin yliopisto. Faculty of Behavioural Sciences. Research Report 346.