Vapaa sivistystyö ja maahanmuuttajat


© Kari Kuukka

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja monipuolisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisääntyneen muuttoliikkeen seurauksena myös maahanmuuttajien osallistuminen vapaan sivistystyön tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin on kasvanut viime vuosina. Lakiin vapaasta sivistystyöstä (1765/2009) onkin kirjattu yhtenä vapaan sivistystyön tavoitteeksi edistää myös kulttuurisuuden moninaisuuden toteutumista.

Vapaan sivistystyön erityisesti maahanmuuttajille suunnatuista opetustunneista valtaosa on kielenopetusta. Suomen kielen opetus painottuu usein vahvasti alkeiskursseihin. Myös yleisemmin yhteiskuntaan integrointia edistävää sekä työntekoa tukevaa koulutusta järjestetään. Olennaista vapaassa sivistystyössä on, että koulutukseen hakeutuminen on avointa kaikille. Vapaa sivistystyö ei yleensä ole tutkintotavoitteista eikä sen sisältöjä säädellä lainsäädännössä. Kuitenkin jotkut opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tarjoavat tutkintotavoitteista toimintaa. Koulutusorganisaatiot vastaavat itsenäisesti toiminnastaan ja sen kehittämisestä.

Maahan saapumisen jälkeen mahdollisimman pian aloitetut opinnot ja hyvin rakennetut koulutuspolut nopeuttavat maahanmuuttajien kotoutumista, sijoittumista ammatillisiin ja yleissivistäviin koulutuksiin sekä siirtymistä työelämään. Vapaa sivistystyö kytkeytyykin osin myös kotoutumiskoulutukseen entistä vahvemmin. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa maahanmuuttajien koulutus voidaan jaotella kotoutumiskoulutukseen ja yleisemmin kotoutumista tukevaan kotouttavaan koulutukseen. Niitä ovat kotoutumislain mukainen kotoutumiskoulutus ja omaehtoinen kotoutumiskoulutus sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämä kotouttava koulutus, joka voi olla erityisesti maahanmuuttajille suunnattua tai yleistä kaikille avointa vapaan sivistystyön koulutusta.

Lisää vapaasta sivistystyöstä voi lukea esimerkiksi:

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (pdf)

Maahanmuuttajille uusi joustava koulutusmalli (Oph.fi)

Vapaa sivistystyö (Oph.fi)