Äidinkieli ja kirjallisuus kielikylpyopetuksessa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 (s. 270–271):

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä vieraan kielen tai kielikylpykielen opetussuunnitelmat laaditaan opettajien yhteistyönä niin, että kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden sisällöt tulevat katetuiksi ja tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi tai ruotsi) tavoitteet:
Huolimatta siitä, onko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärää alennettu valtioneuvoston asetuksen (1435/01 8 §:n 1 mom.) sallimissa rajoissa vai ei, tulee äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa koko perusopetuksen aikana saavuttaa samat tavoitteet kuin niissäkin kouluissa, joissa koko opetus on järjestetty koulun opetuskielellä.

Äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi tai ruotsi) keskeiset sisällöt:
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen sekä vieraan tai kielikylpykielen opetuksen välillä voi olla siirtovaikutusta erityisesti silloin, kun vieraan tai kielikylpykielen tuntimäärä on suuri ja opetus alkaa varhain. Siirtovaikutuksen määrä vaihtelee sisältöalueittain.

Esimerkki Kokkolan kielikylpyopetuksesta

Oppilaan äidinkielen kehitys ja kehityksen turvaaminen ovat Kokkolan kielikylpyopetuksen mallin keskeisiä lähtökohtia. Lasten luontaista kosketusta heidän äidinkieleensä ja suomalaiseen kulttuuriperinteeseen ylläpidetään koko esi- ja peruskoulun ajan. Jo alkuopetuksesta alkava kielikylpyopettajan ja äidinkielenopettajan yhteistyö on avainasemassa ohjelman onnistumisen kannalta.

Hollihaan kielikylpyopetuksen toteutusmallissa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa käytetään koulun opetuskieltä. Opetusjärjestelyt on suunniteltu niin, että koulun opetuskielellä ja kielikylpykielellä annettu opetus muodostavat kokonaisuuden. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ja kielikylpykielen opetuksen välillä voi olla siirtovaikutusta, jonka määrä vaihtelee sisältöalueittain.  Eräillä opetuksen alueilla siirtovaikutuksen määrä voi olla vähäistä, ja äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmassa on kiinnitetty huomiota siihen, että näillä osa-alueilla oppilaat saavat riittävästi opetusta koulun opetuskielellä.

Äidinkielen tuntijako luokka-asteittain

Luokka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Yht.

Äidinkieli ja
kirjallisuus

2

4

4

4

4

3

3

3

3

29

Viidennen ja kuudennen luokan äidinkielen opetussuunnitelma

Viidennellä ja kuudennella luokalla äidinkielen opetuksen painopisteenä on luetun ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen. Oppilasta ohjataan kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä. Kirjallisuuden lukemisella ja monipuolisella kirjoittamisella on näinä vuosina itseisarvoa, mutta niillä myös tuetaan oppilaan lukutaidon, ilmaisuvarojen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. Oppilasta harjaannutetaan myös oman lukukokemuksen jakamiseen ja käsittelemiseen.

Kuunteleminen ja puhuminen

 • Improvisoidaan esiintymistilanteita ja tehdään omia sketsejä, näytelmiä ja satuja.
 • Pidetään suullisia esityksiä, jotka liittyvät oppilaan omaan elämänpiiriin, ja tehdään pienimuotoisia esityksiä.
 • Opitaan käyttäytymistä erilaisissa puhe- ja kokoustilanteissa sekä vapaissa tilanteissa.
 • Harjoitellaan kuuntelemista ja kohteliaisuutta.

Lukeminen ja kirjallisuus

 • Pidetään erilaista kirjallisuutta monipuolisesti esillä, harrastetaan lukemista koulussa ja kotona.
 • Luetaan ikäkaudelle sopivia ja kiinnostavia tarinoita, kertomuksia ja kaunokirjallisia kokonaisteoksia, joista keskustellaan ja joiden pohjalta kirjoitetaan.
 • Tutustutaan erilaisiin tietolähteisiin ja harjoitellaan kriittistä tekstin ja lähteiden tarkastelua.
 • Opitaan löytämään ja ymmärtämään tekstin sisällöstä olennainen.
 • Tutustutaan kirjailijoiden elämään ja tuotantoon.
 • Saadaan elämyksiä ja kokemuksia tarinoista elokuvien, videoiden ja kuunnelmien kautta sekä teatteriesityksinä.

Kirjoittaminen

 • Vakiinnutetaan selkeää käsialaa
 • Varmistetaan oikeinkirjoitusta sana- ja lausetasolla.
 • Opetellaan kirjoittamaan ennakkosuunnitelman pohjalta ja jaksottamaan kirjoittamista.
 • Harjoitellaan prosessikirjoittamista.
 • Kirjoitetaan erilaisia tekstityyppejä (esim. fakta, fiktio, uutisteksti) erilaisia viestintävälineitä hyödyntäen.

Kielentuntemus viidennellä luokalla

Opiskellaan seuraavia asioita:

 • lauseenjäsennys (subjekti, predikaatti)
 • sanaluokat (sisältää myös pronominit, relatiivipronominit ja partikkelit)
 • yhdyssanat, yhdysmerkin käyttö
 • eris- ja yleisnimet; iso ja pieni alkukirjain
 • sijamuodot (nominatiivi, genetiivi, partitiivi)
 • vuorosanat, johtolause sekä lainausmerkkien ja vuorosanaviivan käyttö.

Kielentuntemus kuudennella luokalla

Kuudennen luokan kielioppisisällöt ovat samoja kuin aikaisemmilla luokilla. Edelleen harjoitellaan välimerkkien käyttöä ja erisnimien kirjoittamista sekä seuraavia asioita:

 • sanaluokat
 • paikallissijat
 • adjektiivin vertailumuodot
 • verbin persoonamuodot ja niiden vertailu
 • lauseenjäsennys (subjekti, predikaatti ja objekti)
 • vuorosanojen merkitseminen lainausmerkein.
Anna-Kaisa Mustaparta ja Merja Meriläinen