Kirjallisuutta

Bergström, M. 2002. Individuell andraspråksinlärning hos språkbadselever med skrivsvårigheter. Acta Wasaensia. Nr 106 Språkvetenskap 23. Universitas Wasaensis.

Cummins, J. 1998. Beyond Adversarial Discourse: Searching for Common Ground in the Education of Bilingual Students. Presentation to the California State Board of Education, Feb. 9, 1998.

Cummins, J. 2000. Language, Power and Pedagogy. Bilingual Children in the Crossfire. Multilingual Matters Ltd.

Jäppinen, A.-K. 2002. Ajattelu ja sisältöjen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimusraportti 1/3. Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Jyväskylän yliopisto.

Jäppinen, A.-K. 2003. Ajattelu ja sisältöjen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimusraportti 2/3. Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Jyväskylän yliopisto.

Järvinen, H.-M. 1996. Mitä vieraskielinen opetus on? Teoksessa H.-M. Järvinen (toim.) Opitaan englanniksi. Seurantaraportti englanninkielisestä sisällönopetuksesta Turun normaalikoulussa 1992–1995. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B 56, 3-8.

Järvinen, H.-M. 1999. Acquisition of English in Content and Language Integrated Learning at Elementary Level in the Finnish Comprehensive School. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B osa 232. Humaniora. University of Turku.

Krashen, S. 1999. Condemded Without a Trial. Bogus Arguments Against Bilingual Education. Portsmouth. NH: Heinemann.

Lehtinen, T. 2002a. Maahanmuuttotaustaiset, kaksikieliset oppilaat ja vieraskielinen opetus: monikielistä kompetenssia vai puolikielisyyttä? Teoksessa J. Seikkula-Leino (toim.) Klikkaako CLIL – katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen. Turun yliopisto. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2002, 28-32.

Lehtinen, T. 2002b. Oppia kieli kaikki. Maahanmuuttajalasten suomen kielen kehitys ja kaksikielisyys peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C osa 181. Scripta Lingua Fennica Edita. Turun yliopisto.

Lindeman, J. 1998. Ala-asteen lukutesti. Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen
keskus.

Meriläinen, M. 2002. Biologian peruskäsitteiden omaksuminen suomen kielellä englanninkielisessä kielikylpyopetuksessa. Tapaustutkimus Hollihaan koulun 4.e-luokassa. Filosofian lisensiaatin tutkimus. Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Jyväskylän yliopisto.

Mäkinen, M. 2002. Puheen palat ja sanan salat esiopetuksessa. Fonologisen tietoisuuden yhteys alkavaan lukutaitoon. Tampereen yliopisto.

Nikula, T. & Marsh, D. 1997. Vieraskielisen opetuksen tavoitteet ja toteuttaminen. Helsinki: Opetushallitus. Perusopetuksen kielikylpyopetuksen opetussuunnitelma. Kokkolan sivistyskeskus. 2004.

Seikkula-Leino, J. 2002a. Miten oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa? Oppilaiden suoriutumistasot, itsetunto ja motivaatio vieraskielisessä opetuksessa. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C osa 190. Scripta Lingua Fennica Edita. Turun yliopisto.

Seikkula-Leino, J. 2002b. Miten rakennan vieraskielistä opetustani? Näkökulmia opetuksen laaja-alaiseen suunnitteluun. Teoksessa J. Seikkula-Leino (toim.) Klikkaako CLIL – katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen. Turun yliopisto. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2002.

Seikkula-Leino, J.2004. Opetussuunnitelmauudistus tukee vieraskielisen opetuksen kehitystä. Tempus 5, 18–19.

Snow, A. M. 1990. Instructional Methodology in Immersion Foreign Language Education. Teoksessa A. M. Padilla, H. H. Fairchild & C. M. Valedez (toim.) Foreign Language Education: Issues and Strategies. Newbury Park, CA: Sage.
Swain, M. & Lapkin, S. 1982. Evaluating Bilingual Education: A Canadian Case Study. Clevedon: Multilingual Matters.

Merja Meriläinen ja Jaana Seikkula-Leino