Reaaliaineiden opettaminen

Esimerkki Kokkolan kielikylpyopetuksesta.

Kielikylpyopetuksessa eri oppiaineita opiskellaan osittain kielikylpykielellä. Sen vuoksi opetuksessa pitää ottaa huomioon myös kielikylpykielen ymmärtämisen karttuminen. Kielikylpykielelle asetetut tavoitteet yhdessä systemaattisen sanaston opettamisen kanssa luovat oppimiselle turvallisen ja vankan perustan, jolla taataan kielikylpykielen sanavaraston ja ymmärtämisen kasvaminen sellaiseksi, että se riittää koko kouluajan kullakin luokka-asteella opetettavien aineiden opiskeluun.

Oppisisältöjen opiskeleminen erikielisissä jaksoissa

Hollihaan koulun kielikylpyopetuksessa viides- ja kuudesluokkalaisille opetetaan ympäristö- ja luonnontietoa ja historiaa kahdella kielellä. Jakson opetus etenee opetussuunnitelman mukaisesti, mutta opetuskieli vaihtuu 3–4 viikon välein. Jakson vaihtuessa opiskeltu asia kerrataan lyhyesti eri kielellä kuin millä sitä opiskeltiin. Krashenin (1999) ajatukset tukevat käsitystä siitä, että tarjoamalla lapselle tietoa myös omalla äidinkielellä hänelle annetaan samalla valmiuksia syvempään opiskeluun vieraalla kielellä.

Vaihtelemalla opetuksessa käytettävää kieltä varmistetaan myös oppiaineiden keskeisen käsitteistön omaksuminen molemmilla kielillä. Se helpottaa oppilaiden siirtymistä yläluokille, jossa reaaliaineita saatetaan eri vuosina opiskella eri kielillä.

Esimerkki viidennen luokan historian opetussuunnitelmasta Hollihaan koulussa

Viidennen luokan historian opetus

Sisällöt

Kielikylpykielellä

Äidinkielellä

Omat juuret ja historiallinen tieto

• Muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun ympäristön merkitysten tulkitseminen

• Kotiseudun historia
• Merestä noussut kaupunki III

Esihistoriallinen aika ja ensimmäiset korkeakulttuurit

• Kivi-, pronssi- ja rautakausi
• Egypti

• Kaksoisvirranmaa
• Suomen historia ennen keskiaikaa

Eurooppalaisen sivilisaation synty 

• Rooman yhteiskunta ja kulttuuri
• Antiikin heijastuminen tähän päivään

• Antiikin Ateena
• Antiikin heijastuminen tähän päivään

Kuvio 5. Esimerkki Hollihaan koulun viidennen luokan historian opetussuunnitelmasta

Opetuksessa käytettävä kieliaines

Oppisisältöjen opetuksen suunnittelussa huomioidaan akateemisten sisältöjen opiskelussa tarvittava täsmällinen (eksplisiittinen) kieliaines ja sisältöjen opiskelussa merkityksiä laajemmin kuvaileva (implisiittinen) kieliaines. Implisiittinen kieliaines on tutkimusten mukaan (ks. esim. Swain 1988) kielen kehittymisen kannalta eksplisiittistä merkittävämpi, sillä sen avulla oppilaat pääsevät kosketuksiin monipuolisen kieliaineksen kanssa.

Kielikylpyopettaja Liimatta-Åström (2004) käyttää historian sanaston opetuksessa apuna sanapyramidia, johon hän kokoaa opetuksessa säännöllisesti toistuvan sanaston. Ilman tätä (eksplisiittistä) sanastoa oppiaineksen sisältöjen opiskelu on mahdotonta, ja sen vuoksi on tärkeää, että keskeinen sanasto tehdään näkyväksi opetusjakson aikana. Keskeisen sanaston ohella opettaja viljelee opetuksessaan runsaasti teemaan liittyvää (implisiittistä) sanastoa, jonka avulla hän laajentaa sanojen merkityksiä yleisemmälle tasolle. Tällä tavalla hän luo oppilaiden sanastolle kasvupohjan, jonka avulla oppilaat voivat keskustella esimerkiksi historiaan liittyvistä teemoista laajemmissakin yhteyksissä ja yleisellä tasolla.

Opetukselle välttämätön kieliaines
Explicit language

Opetuksessa esiintyvä kieliaines
Implicit language

Amulett 

Ett föremål eller smycke som man tror ska skydda mot onda makter, sjukdom och olyckor.

Arkeologi 

Vetenskap som studerar forntiden genom det människorna lämnat efter sig, t ex gravar, boplatser, tempel, kläder och smycken.

Ba

Ett egyptiskt ord för det vi idag kallar människans själ.

Balsamering

Konservering av en död kropp genom behandling med örter och kemikalier. De forntida egyptierna balsamerade sina döda för att de skulle ha en kropp i livet efter döden.

Dödsboken 

Ark av papyrus med magiska texter och bilder som den döde fick med sig i graven. Den skulle hjälpa den döde att ta sig förbi underjordens faror på sin väg till livet efter detta.

Dödsriket 

De forntida egyptiernas paradis, den plats man bodde på i livet efter döden.

Farao

Kungen i det forntida Egypten. Ordet farao betyder "det stora huset".

Gissel 

Ett gissel är en piska. Gisslet var en av faraos symboler.

Herdestav

En stav som är böjd till en krok i ena änden. En av faraos symboler.

Hieroglyfer

En skrift som använder bildtecken. Ordet hieroglyf betyder heliga inristningar.

Ka 

Egyptiskt ord för människans livskraft som skapas vid födelsen och frigörs vid döden.

Kanopkärl

Små vaser som man lade den dödes inre organ i då kroppen mumifierades.

Mumie

En död kropp av människa eller djur som balsamerats.

Natron

Ett slags salt som användes vid balsameringen för att torka ut kroppen.

Papyrus

Papyrus är en sävliknande planta som de forntida egyptierna använde till papper, korgar, sandaler, mm.

Pyramid

Ett jättelikt gravmonument för en kung eller drottning.

Sarkofag

En stenkista som mumiekistan förvarades i.

Schabtis

Små skulpturer som föreställde tjänare och tjänarinnor. De forntida egyptierna trodde att de skulle hjälpa den döde med allt som krävdes i livet efter detta.

Tempel 

En stor byggnad där en gud tillbeds.

Kuvio 6. Opetuksessa esiintyvä eksplisiittinen ja implisiittinen kieliaines
Merja Meriläinen