Tuntijako

Valtioneuvoston asetus n:o 1435 perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisesta tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta, 8 §, Kieltenopetusta koskevat erityissäädökset, 1 mom:
Jos opetus annetaan osittain tai kokonaan muulla kuin koulun opetuskielellä, voidaan äidinkielen ja kirjallisuuden sekä A-kielen opettamiseen käytettävä tuntimäärä jakaa 6 tai 7 §:stä poiketen koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sekä opetuksessa käytettävän kielen opettamiseen opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Tuntimäärä tulee määrittää siten, että koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa voidaan perusopetuksen aikana saavuttaa äidinkielelle ja kirjallisuudelle asetetut tavoitteet. Koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärän tulee olla kuitenkin vähintään puolet äidinkielen ja kirjallisuuden sekä A-kielen 6 tai 7 §:n mukaisesta tunti- ja kurssimäärästä perusopetuksen aikana.

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä A-kielen yhteenlaskettu tuntimäärä perusopetuksen aikana on 58 vuosiviikkotuntia. Niinpä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksesta on vähintään puolet eli 29 vuosiviikkotuntia toteutettava koulun opetuskielellä. Jäljellä jäävät 29 vuosiviikkotuntia voidaan käyttää kielikylpykielen tai vieraan kielen opetukseen kielikylpyopetuksessa tai vieraskielisessä opetuksessa.

Kielikylpykielen tuntijako

Esimerkki kielikylpyopetuksen tuntijaosta Kokkolassa

A2-kielen tunnit luokilla 3–6 yht. 6 tuntia

kielikylpykieli

18

16

13

14

13

12

luokat 1–6 yht. 86 tuntia

suomi

3

5

9

10

12

13

luokat 1–6 yht. 52 tuntia

luokat 7-9 CLIL-opetusta; osa tunneista kielikylpykielellä, tavoitteena 40 %

Kuvio 1. Kokkolan kielikylpyopetuksen tuntijako lukuvuonna 2004–2005 

Kielikylpyopetuksen rakenne

Kokkolassa kielikylpyopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus ja osa kaupungin kansainvälisyysstrategiaa. Kielikylpyopetus on vapaaehtoinen opetusmuoto, johon hakeudutaan esiopetuksen aikana.

Opetuksen tavoitteet

Kokkolan kielikylpyopetuksen mallissa kielikylpyopetuksen keskeisenä tavoitteena on toiminnallinen kielitaito, ja sen vuoksi oppilaat omaksuvat vierasta kieltä käytännön ja opetettavien aineiden avulla. Kommunikaatiovalmiudet kehittyvät ymmärtämisen, kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen kautta. Eri oppiaineiden oppisisällöt opiskellaan osittain kielikylpykielellä, joten opetuksessa pitää seurata sitä, että kielikylpykielen taidot kehittyvät opetettaviin asioihin nähden riittävästi.

Perusopetuksen luokat 1–9

Kielikylpykielen sekä äidinkielen ja kirjallisuuden tuntien suhde on valtioneuvoston asetuksen määräämä: 29 tuntia äidinkieltä ja kirjallisuutta ja minimissään 29 tuntia kielikylpykieltä vuosiluokkien 1–9 aikana. Kielikylpykieli katsotaan oppilaiden yhteiseksi pakolliseksi vieraaksi kieleksi (A-kieli). Vapaaehtoinen A-kieli alkaa kolmannella luokalla ja on kaikille kielikylpyoppilaille pakollinen. Ruotsinkielisillä kielikylpyoppilailla toinen vieras kieli on englanti ja englanninkielisillä ruotsi. Valinnainen B-kieli aloitetaan Kokkolan kaupungin kieliohjelman mukaisesti peruskoulun kahdeksannella luokalla.

Opetuskieli saattaa vaihdella luokkien 3–6 taito- ja taideaineissa sekä ympäristö- ja luonnontiedossa, biologiassa, maantiedossa, fysiikassa ja kemiassa, koska opetuskieltä vuorotellaan ja oppisisältöjä jaksotetaan eri kielille. 

Anna-Kaisa Mustaparta, Merja Meriläinen