Työtapojen valitseminen

Vieraan kielen käyttäminen opetuksen välineenä edellyttää opetusmenetelmien mukauttamista, sillä kielikylpy- ja vieraskielisessä opetuksessa on oppisisältöjen saavuttamisen ohessa tavoitteena aina myös opiskelun välineenä käytettävän kielen hyvä hallinta. Niinpä täsmälliseen kielenopettamiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Toisaalta on huolehdittava myös siitä, että oppilas oppii luokan äidinkielen ja oppiaineiden sisällöt, kuten muussakin perusopetuksessa. Lisäksi oppilaiden kehitystaso ja muut yksilölliset seikat vaikuttavat opetusmenetelmien valintaan. Vieraalla kielellä toteutetulla opetuksella on tavallista laajemmat tavoitteet, ja nimenomaan työtapojen valinnalla ne pystytään saavuttamaan konkreettisesti.
 
Kuviossa 9 esitellään vieraskielisen opetuksen ja kielikylpyopetuksen menetelmien ja työtapojen valitsemisen peruslähtökohtia. Siinä on yhdistetty vieraalla kielellä opettamisen metodologiset lähtökohdat sekä opetussuunnitelmien perusteissa esitetyt työtapojen valintaan vaikuttavat seikat. Vieraalla kielellä opettamisen metodologiset periaatteet ovat kuviossa violetinvärisiä ja  opetussuunnitelmien perusteista esille tulevat metodologiset näkökulmat ovat sinisiä.

 

 

 
Kuvio 9. Vieraskielisen opetuksen ja kielikylpyopetuksen menetelmien ja työtapojen valitsemisen peruslähtökohtia

 

Jaana Seikkula-Leino