Aineistoja

Opetushallituksen tuottamia aineistoja

Turvallinen koulupäivä – yhteinen asia, Tietoa vanhemmille (pdf)
Turvallinen koulupäivä – yhteinen asia -oppaan tavoitteena antaa tietoa turvallisuuden edistämisestä koulussa, tukea kodin ja koulun yhteistyötä ja rohkaista vanhempia tutustumaan ja osallistumaan lastensa ja nuortensa koulun turvallisen koulupäivän rakentamiseen. Oppaassa kuvataan kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyyn liittyvää ohjeistusta koululaeissa ja opetussuunnitelman perusteissa ja esitetään käytännön toimintamalleja ottaa asia puheeksi kotona ja koulussa. Siinä kerrotaan myös kansallisesta väkivaltaohjelmasta, rikoksentorjuntaohjelmasta ja liikenneturvallisuudesta.

LAPSEN PARHAAKSI – tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan (toim. Riitta Rajala)
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja lapsen hyvälle kasvulle. Lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa lapsen itsenäisyys lisääntyy vähitellen, mutta hän tarvitsee vielä aikuisen turvaa, läsnäoloa ja ohjausta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tarjotaankin lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän turvallinen ympäristö, jossa hän voi aikuisen ohjauksessa osallistua monipuoliseen ja virkistävään toimintaan, mutta hänelle annetaan myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon.
Lapsen hyvinvointia rakennetaan myös yhteistyön kautta. Yhtenä aamu- ja iltapäivätoiminnan keskeisenä tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen. Koulun opetussuunnitelma ja siinä määritellyt koulun kasvatustavoitteet ohjaavat myös omalta osaltaan koulun tiloissa toteutettua aamu- ja iltapäivätoimintaa. Aikuisen antama malli, yksilön kunnioittaminen, toisen huomioon ottaminen ja yhteiset säännöt ovat perusta hyvälle yhteistyölle.

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön
Laatukuvaus on kodin ja koulun yhteistyön kehittämisen apuväline. Sen avulla koulut ja vanhemmat voivat arvioida lainsäädännössä ja opetussuunnitelman perusteissa esitettyjen kodin ja koulun yhteistyön keskeisten periaatteiden toteutumista omassa kouluyhteisössään.
Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto

Koululuikäisen terveyden polku
Verkkomateriaaliin on koottu luokka-asteittain perusopetuksen terveystiedon opetuksen sisällöt, kouluterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut, vanhempainiltojen terveyteen liittyvät teemat ja muu terveyden edistämiseen liittyvä toiminta koulussa. Terveyden polun tavoite on tukea kouluikäisen terveyttä. Polku voi auttaa siinä, että eri tahoilla vaikutetaan niihin asioihin, joihin voidaan vaikuttaa, yhdensuuntaisesti. Polku voi näin auttaa koteja ottamaan esille terveysteemoja samaan aikaan kuin niitä koulussakin käsitellään. Vanhempainilloissa ja suorissa yhteydenotoissa kouluun ja kouluterveydenhuoltoon vaikutetaan myös toisin päin, kodeista palveluihin.

Aggression portaat (Raisa Cacciatore)
Aggressiokasvatus on tärkeä osa kasvatusta. Aggression portaat on malli, jossa lapsen, nuoren ja nuoren aikuisen ikään liittyvät haasteet kohdataan rakentavasti. Vapaasti kokoamalla, yhdistelemällä ja omia aiheita lisäten opettajat voivat opetusmateriaalin, kirjan ja cd:n, avulla suunnitella juuri oman luokkansa tarpeisiin vastaavia oppitunteja. Aggression portaat on Opetushallituksen ja Väestöliiton yhteistyöjulkaisu.
Tilaa julkaisu

Muiden tuottamia aineistoja

Huomaan – Vanhempainiltamalli koulukiusaamisen ehkäisyyn (pdf, Mannerheimin Lastensuojeluliitto)
Vanhempainillan malli on keskusteleva, ja se ottaa koko kouluyhteisön huomioon. Koulukiusaaminen on koko koulun ja ryhmän yhteinen asia, johon jokainen voi vaikuttaa. Aikuiset voivat käsitellä kiusaa-mista toisten vanhempien kanssa vertaisryhmissä. 

Kasvattajan kapsäkki  – ohjaajan opas ja muuta materiaalia (pdf, Mannerheimin Lastensuojeluliitto)
Aineiston avulla vanhemmat ja muut kasvattajat voivat pysähtyä pohtimaan omaa aikuisuutta, vanhemmuutta ja sen perusteita. Kasvattajan kapsäkki -kansio sisältää materiaalia erityisesti murrosikäisten vanhemmille tarkoitettuun ryhmätoimintaan. Kansion alkupuolella on Ohjaajan opas, joka sisältää vinkkejä ja ohjeita vanhempainpiirin kuuden kokoontumiskerran järjestämiseen.