Suomalainen sauna

Sauna on osa suomalaista kulttuuriperintöä. Sillä on tärkeä paikka niin suomalaisten arjessa kuin tärkeimmissä juhlissakin. Saunan ja saunomisen ympärille on ajan saatossa kehittynyt rikas kansanperinne, joka on muotoutunut vuorovaikutuksessa käytännön tarpeiden, maailmankuvan ja ekologisen ympäristön kanssa. Tämä kulttuuriperintö uusiutuu jatkuvasti, mutta samalla se muodostaa elävän yhteyden kaukaiseen menneisyyteemme ja on jo pitkään ollut keskeinen osa suomalaista kulttuuri-identiteettiä. Saunomiseen liittyvät käytännöt, sanat ja tavat voivatkin toimia ovina menneisiin mielenmaisemiin, jos niitä malttaa hetkeksi pysähtyä tarkemmin tutkimaan.

Tämän materiaalin tarkoituksena on tutustuttaa peruskoululaisia suomalaiseen saunakulttuuriin itsenäisen verkko-opiskelun kautta. Tehtävät soveltuvat vaihteleville luokka-asteille, ja niitä voidaan käyttää osana useiden eri oppiaineiden opetusta. Materiaali on suunniteltu tukemaan peruskoulun opetussuunnitelmassa mainittua ”kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys” -aihekokonaisuuden opetusta sekä kannustamaan oppilaita omatoimiseen tiedonhankintaan.

Tehtävä 1

Vastaa kysymyksiin lyhyesti muutamalla virkkeellä. Käytä vastaustesi perusteina omia kokemuksiasi sekä verkosta löytyviä lähteitä, joihin on annettu linkit kysymysten yhteydessä. 

A. Saunan käyttö

"Saunan löyly, sehän sairaan ruumiin ja sielun paras lääke täällä." – Aleksis Kivi

1. Käytkö itse saunassa? Miksi?

2. Mihin kaikkeen tiedät saunaa käytettävän nykyään?

3. Miten saunan käyttötarkoitukset ovat muuttuneet ajan myötä?

Sauna (Wikipedia)
Kivi, vesi, sauna ja kylpyhoidot (Aleksis Kivi - Suomen kansalliskirjailija)

Kuva: Ville Husgafvel

B. Kulttuuri ja luonnonympäristö

”Kivet koskesta kokosin, kalikkaiset kankahilta, lämmitin kylyn metisen, metisillä halkoloilla. Hauoin vastan valmihiksi, metisen kiven nenässä.” – vanha suomalainen kylpyruno

1. Millaisia erilaisia saunoja tiedät olevan olemassa?

2. Mistä eri osista ja materiaaleista sauna rakentuu?

3. Mitkä ovat  mielestäsi suurimmat erot nykyaikaisten ja perinteisten saunojen välillä? Mistä nämä erot johtuvat?

4. Mitä luonnonympäristöön liittyviä syitä keksit saunan suosiolle ja arvostukselle Suomessa?

5. Mitä vertauskuvallisia merkityksiä saunaan ja saunomiseen voi liittyä?   
  
Sauna (Wikipedia)

 

C. Kieli, mieli ja kulttuuri

”Löyly on saunaa vanhempi, suomalais-ugrilainen sana, joka alun perin tarkoitti kiukaalta nousevan höyryn lisäksi yhtä ihmisen sieluista.” – Juha Pentikäinen

1.  Mitä saunaan liittyviä sanoja tunnet?

2. Keksitkö niille muita kuin saunaan liittyviä käyttötapoja tai merkityksiä?

3. Mikä merkitysero on sanonnoilla käydä saunassa tai käydä saunalla?

4. Mitä syitä keksit sille, että sama sana viittaa sekä saunanlöylyyn että löylysieluun?

Sauna (Wikipedia)
Kivi, vesi, sauna ja kylpyhoidot (Aleksis Kivi - Suomen kansalliskirjailija)

Kuva: Ville Husgafvel

D. Tavat ja tottumukset

”Saunassa niin kuin kirkossa.” – suomalainen sananlasku

1. Miten saunassa pitäisi mielestäsi toimia ja käyttäytyä?

2. Mistä saunakäyttäytymistä koskevat käsityksesi ovat peräisin?

3. Milloin itselläsi tai perheelläsi on tapana saunoa?
 
4. Mihin juhlapäiviin saunominen on Suomessa perinteisesti liitetty?

5. Mikä saunomisessa olisi mielestäsi siihen tottumattoman ulkomaalaisen silmissä kaikkein vierainta tai silmiinpistävintä?

Saunassa suomalainen sielu lepää (Kirkko & Kaupunki)
Sauna (Wikipedia)
Kivi, vesi, sauna ja kylpyhoidot (Aleksis Kivi - Suomen kansalliskirjailija)

 

E. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

”Sauna liittyy erottamattomasti kansalliseen identiteettiimme. Se on myös yksi niistä harvoista sanoista , jotka on omaksuttu nykysuomesta maailman kieliin.” – Ilkka Niiniluoto & Juha Pentikäinen

1. Missä maissa tiedät olevan edelleen oma saunaa vastaava kylpykulttuurinsa?

2. Onko näillä mailla jotain muita yhteisiä piirteitä kulttuurissa tai luonnonympäristössä?

3. Mitä tiedät suomalaisten maastamuuttajien saunakulttuurista esim. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa?

4. Miksi saunoja tai muiden kulttuurien vastaavia paikkoja on monin paikoin hävitetty ajan myötä?

Mayojen makoisat löylyt (Kumppani-lehti / Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa)
Sauna (Wikipedia)

Kuva: Ville Husgafvel

Tehtävä 2

Katso linkin takaa löytyvä 1950-luvulla tehty lyhytfilmi ”Saunasta sisua” ja kirjoita sen pohjalta aine tai essee, jossa pohdit seuraavia kysymyksiä:
1. Millaisen kuvan suomalaisuudesta filmistä mielestäsi saa?
2. Mikä on saunan merkitys filmissä esitetyn suomi-kuvan rakentumisessa?
3. Miten saunakulttuuri on mielestäsi vaikuttanut suomalaisiin käsityksiin alastomuudesta?
4. Jos sinun pitäisi tehdä vastaava filmi saunasta nyt 2000-luvulla niin, mitä tekisit toisin? Miksi?

YLE/Elävä arkisto: Saunasta sisua

Opettajanhuone

Taustaa ja tavoitteita

Suomalainen sauna –sivusto on osa opetushallituksen  ylläpitämää Suomen Tammi –verkkoprojektia, joka on luotu tukemaan peruskoulun ja lukion kulttuuriperintöopetusta. Tämän sivuston tehtävät ovat suunniteltu osaksi peruskoulun ”kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys” –aihekokonaisuuden opetusta, jonka tavoitteina on, että oppilas oppii:

  • tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria
  • oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä
  • tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä
  • ymmärtämään kulttuuri-identiteetin osatekijöitä ja niiden merkitystä yksilölle ja yhteisölle.

 Ks. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH.fi)

Sivuston tehtävät ja niihin liittyvä materiaali käsittelevät saunaa olennaisena osana suomalaista kulttuuriperintöä. Ne on suunniteltu erityisesti:

1. lisäämään opiskelijan ymmärrystä saunan merkityksestä

  • suomalaisessa maailmankuvassa ja elämäntavassa.
  • suomalaisten ekologisessa ympäristössä.
  • suomalaisen kulttuuri-identiteetin rakentumisessa.
  • linkkinä suomalaisen esihistorian ja nykypäivän välillä.

2. lisäämään opiskelijan ymmärrystä kielen, mielen ja kulttuurin välisistä yhteyksistä tutustumalla saunaan liittyviin sanastoon ja puhetapoihin.
  
3. lisäämään opiskelijan ymmärrystä kulttuurin muutosprosesseista.
   
4. herättämään kiinnostusta itsenäiseen saunakulttuuriin tutustumiseen sekä omatoimiseen tiedonhankintaan.

Ohjeita opettajalle

Suomalainen sauna –sivuston tehtävät soveltuvat sellaisinaan oppilaiden omatoimisen itseopiskelun materiaaleiksi.  Oppimiskokemusta on kuitenkin mahdollista syventää ja monipuolistaa yhdistämällä itseopiskeluun myös  yhteistä luokkaopetusta, jonka toteuttamisessa voi hyödyntää seuraavia työtapoja:

Tehtävä 1

Opettaja kerää yhteen koko luokan  vastaukset, ja jakaa luokan viiteen ryhmään. Jokainen ryhmä valitsee yhden teema-alueista A - E, ja käy läpi kaikki tiettyyn teemaan kuuluvat vastaukset. Lopuksi jokainen ryhmä esittelee ja opettaa vastausten perusteella muulle luokalle tietystä teema-alueesta yhdessä kerätyn tiedon. Luokkatyöskentelyä helpottaa, jos tehtävänannossa oppilaita kehotetaan kokoamaan eri teema-alueiden vastaukset eri papereille.

Kuva: Ville Husgafvel

Teema-alueet

A. Saunan käyttö
B. Kulttuuri ja luonnonympäristö
C. Kieli, mieli ja kulttuuri
D. Tavat ja tottumukset
E. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Tehtävä 2

Koko luokka katsoo yhdessä lyhytfilmin ”Saunasta sisua” (YLE/Elävä arkisto) ja keskustelee yhdessä opettajan johdolla tehtävään liittyvistä kysymyksistä. Oppilaat kirjoittavat tehtävänannon  mukaisen aineen/esseen sekä näkemänsä filmin että yhdessä käydyn keskustelun pohjalta.