Julkaisuja ja tutkimuksia

Demokratiaa koulunpenkille. Opettajan opas demokratiakasvatukseen. (Kansanvalta.fi)
Julkaisu tarjoaa opetustyön parissa työskenteleville käytännön ideoita, joiden avulla voidaan tarjota oppilaille osallisuuden kokemuksia ja sormituntumaa demokraattiseen vaikuttamistyöhön koulun arjessa. Julkaisu sisältää ideoita luokan sisäiseen päätöksentekoon, oppilaskuntatyöskentelyyn, koulun yhteisiin tapahtumiin ja yksittäisiin oppitunteihin.

Demokratiakasvatusselvitys (oph.fi)
Julkaisu käsittelee elo-syyskussa 2011 kaikille maan peruskouluille, nuorten lukiokoulutusta antaville oppilaitoksille ja ammattikoulutuksen oppilaitoksille tehdyn demokratiakasvatuskyselyn tuloksia. Kyselyn avulla haettiin konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista tukevasta toimintakulttuurista, lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista koulun arjessa, oppilaskuntatoiminnasta sekä yhteistyöstä koulujen ja oppilaitosten ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa (oph.fi)
Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen yhteistyönä on syksystä 2006 alkaen kehitetty määräajoin toistuvaa vertailukelpoisen tiedon keräämistä siitä, miten terveyttä ja hyvinvointia edistetään oppimisyhteisössä. Tässä raportissa julkaistaan vuonna 2009 tehdyn seurantakyselyn perustulokset sekä ensimmäinen ehdotus vertailukelpoisiksi tunnusluvuiksi.

Koulu kohtaa maailman. Mitä osaamista maailman kansalainen tarvitsee? (oph.fi)
Opetushallitus on toteuttanut yhdessä ulkoasiainministeriön kehitysviestinnän, kouluverkoston ja useiden asiantuntijoiden kanssa Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen, jonka päätulokset on koottu tähän julkaisuun. Julkaisu on tarkoitettu palvelemaan globaalikasvatuksen osalta lähivuosina toteutettavaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistusta.

Lapset ja nuoret mediaosallistujina (oph.fi)
Julkaisu sisältää elo–syyskuussa 2011 demokratiakasvatuskyselyssä saatujen mediakasvatukseen kohdennettujen kysymysten tulokset ja johtopäätökset.

Maailmankansalainen ja media (oph.fi)
Julkaisu tarjoaa ideapankin peruskouluille, jotka etsivät hyviä ratkaisuja toteuttaa globaali- ja mediakasvatusta. Julkaisussa esitellään käytännönläheistä pedagogiikkaa, joka edistää lasten ja nuorten kasvua osallistuviksi ja kriittisiksi maailmankansalaisiksi.

Me ja media – Nuoret mediavaikuttajina (oph.fi)
Me ja media oli peruskoulujen mediakasvatushanke, joka toteutettiin syksyllä 2006. Hankkeessa etsittiin uusia toimintamalleja mediakasvatuksen toteuttamiseksi. Näkökulmaksi valittiin peruskoululaisten yhteiskunnallinen vaikuttaminen omassa ympäristössään. Hankkeessa pyrittiin syventämään yhteistyötä median kanssa sekä kehittämään lasten ja nuorten mediaosaamista. Tässä julkaisussa kuvataan hankkeen aikana toteutettuja projekteja sekä mediakasvatuksen toimintamalleja.

Nuorten poliittinen osallistuminen kahdeksassa Euroopan unionin maassa. (EUYOUPART) Kansallisten empiiristen tulosten vertailua ja tulkintaa.
(pdf, Opetus- ja kulttuuriministeriö)
EUYOUPART (Political Participation of Young People in Europe; HPSE-CT-2002-00123, Analyses of comparability and technical report2) oli eurooppalainen tutkimusprojekti, jonka pääasiallisena tarkoituksena oli kehittää standardisoitu tutkimusväline nuorten (15:sta 25:een ikävuoteen) poliittisen osallistumisen mittaamiseen kahdeksassa Euroopan unionin jäsenmaassa. Aineisto antaa hyvän kuvan nuorten osallistumisesta ja asenteista vuodenvaihteessa 2004–2005. Hankkeen aikana selviteltiin monipuolisesti kunkin maan poliittista kulttuuria, kerättiin teemahaastatteluaineistoja ja väiteltiin tärkeistä tutkimuksen kysymyksistä ja mahdollisista muuttujista. Tämä raportti on Suomen yhteenveto projektin tulosten vertailusta.

Lisää EUYOUPART-raportteja
Muiden maiden tutkimusraportteja SORAn sivuilla.

Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet. Kansainvälisen ICCS 2009 -tutkimuksen päätulokset. (pdf, Jyväskylän yliopisto)
Kansainvälisessä yhteiskunnallisen osaamisen, osallistumisen ja asenteiden tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millaiset valmiudet nuorilla on omaksua ja sitoutua aktiivisen kansalaisen rooliin 21. vuosisadan yhteiskunnassa. Julkaisussa on koottu yhteen tutkimuksen päätulokset.

Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu. Matkalla osallisuuteen. Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu –kehittämishankkeen vaikuttavuuden arviointi. (pdf, Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Opetusministeriön hankkeen tavoitteena oli edistää oppilaiden aktiivista roolia koulujen yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Alla on listattuna hankkeen yhteydessä tuotettuja materiaaleja toimintakulttuurin kehittämiseen. Materiaalit ja kuvaus hankkeesta löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Osallistuva oppilas -yhteisöllinen koulu. Toimivan oppilaskunnan opas. Opetusministeriön julkaisuja 2007:32

Osallistuva oppilas - Yhteisöllinen koulu, Koulun kehittämisen kansio.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Julkaisussa on esitetty tiiviissä muodossa otsikossa mainitut laatukriteerit.