Hyviä käytäntöjä koulun arkeen

Jokaisessa koulussa on oma toimintakulttuurinsa. Siksi lasten ja nuorten osallisuutta voidaan edistää hyvin monella tavalla. Tarjolla on myös valmiita työkaluja, joiden avulla koulun toimintaa voidaan kehittää oppilaita aktivoivaan ja innostavaan suuntaan. Tällä sivulla on koottuna erilaisia malleja ja käytänteitä, joista voi saada ideoita oman toimintakulttuurin kehittämiseen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäväksi.

Lisää hyviä ja toimiviksi koettuja käytäntöjä osallisuuteen ja muuhun koulun toimintaan sekä opetukseen löytyy Opetushallituksen Hyvät käytännöt -sivustolta. Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille käyttäjille avoin palvelu, johon kuka tahansa koulutuksen parissa työskentelevä voi ehdottaa hyväksi kokemaansa käytäntöä julkaistavaksi. Hyvä käytäntö voi olla menetelmä tai toimintapa, joka on kehitetty esimerkiksi opetuksen ja oppimisen tueksi, yhteistyön kehittämiseen tai vaikkapa opetushenkilöstön kouluttamiseen. Lähes mikä tahansa työskentelytapa on sopiva julkaistavaksi hyvänä käytäntönä.

Hyvät käytännöt -verkkopalvelu

Lisää aiheesta

Aito yhdenvertaisuus koulussa
Yhdenvertaisuus.fi -sivusto on tarkoitettu tieto- ja materiaalipankiksi yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille. Sivuilta löytyy tietoa lainsäädännöstä ja tutkimuksista sekä eri vähemmistöistä. Lisäksi sivuille on kerätty koulutusmateriaaleja sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja meneillään olevista kampanjoista.

Verso vertaissovittelu
Vertaissovittelu on yksinkertainen ja selkeä toimintamalli, jossa pyritään oppilaiden osallisuutta ja sosiaalisia taitoja vahvistamalla ratkaisemaan oppilaiden välisiä ristiriitoja. Sovittelijoina toimivat koulutetut oppilaat. Mallissa on keskeistä, että osapuolet kertovat omat näkemyksensä ja tuntemuksensa tapahtuneesta ja pohtivat yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja.

KiVa koulu
KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, jonka toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa kaikille oppilaille tarkoitetut oppitunnit, joilla käsitellään kiusaamiseen liittyviä teemoja sekä keskustelut joihin ryhdytään kiusaamisen tullessa ilmi. Tavoitteena on saada koulusta mieluisa toimintaympäristö, jossa ketään ei kiusata. Mahdolliseen kiusaamiseen puututaan KiVa koulussa välittömästi. Ensisijaisena tavoitteena kuitenkin on, ettei kiusaamistilanteita edes tulisi.

Kummioppilas-, tukioppilas- ja tutortoiminta
Kummi-, tukioppilas- ja tutortoiminta ovat Mannerheimin lastensuojeluliiton kehittämiä toimintamalleja. Ne ovat osa toimintakulttuuria, jossa edistetään kouluviihtyvyyttä ja parannetaan koulun ilmapiiriä. Tavoitteena on, että kaikki voivat toimia yhdessä ja ketään ei jätetä ulkopuolelle tai kiusata.

Tutustu myös Suomen lukiolaisten liiton tutoroppaisiin.

Liikkuva koulu
Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään. Tavoitteena on aktiivisempi ja mukavampi koulupäivä. Liikkuva koulu -ohjelma käynnistyi pilottivaiheella 2010–2012 ja on nyt osa hallitusohjelmaa. Toteuttajina ovat koulut eri puolilla Suomea, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustushallinto, aluehallintovirastot ja järjestöt. Rahoitus saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön kautta veikkausvoittovaroista. Lisäksi ELY-keskukset rahoittavat Liikkuva koulu -toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä.

SPIN-välituntiliikuttajat
SPIN-välituntiliikuttajat on Koululiikuntaliiton vuonna 2005 aloittama projekti, jossa oppilaita koulutetaan vastaamaan liikuntatuntien ulkopuolisesta liikkumisesta. Oppilaat suunnittelevat välituntiliikuntaa ja voivat osallistua liikuntapäivien suunnitteluun.

Kytke-hanke
KYTKE-hankkeen tavoitteena on edistää nuorten aktiivista ja avointa vuorovaikutusta järjestämällä monikulttuurisuutta käsitteleviä työpajoja yläkouluikäisille nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta ja siksi sen toiminta on tilaajille maksutonta. KYTKE-hankkeen järjestäjätahona toimii Walter-yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta lasten ja nuorten parissa.

Kouluvierailut
Kouluvierailut ovat luonteva tapa rakentaa yhteistyötä järjestöjen kanssa. Nuorten Akatemian Note-koulutoiminnan verkkosivuilla on listattuna järjestöjä, jotka järjestävät vierailuja eri teemoilla.