Vaikuttaminen

Suomalainen demokratia on haasteen edessä. Äänestysprosentit ovat laskeneet ja nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan on vähentynyt. Koulu on kodin ja päiväkodin ohella paikka, jossa lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi voidaan vahvistaa. Koulun demokraattisia käytäntöjä lisäämällä voidaan tukea lasten ja nuorten valmiuksia osallistua ja kantaa vastuuta omista ja yhteisistä asioista. Yhteistyöllä kunnan, erilaisten järjestöjen ja muiden tahojen kanssa vaikuttamistoimintaa voidaan kuitenkin vielä laajentaa ja kehittää entisestään nuorten valmiuksia ja kiinnostusta toimia yhteiskunnassamme.

Näiltä sivuilta löytyy esimerkkejä erilaisista vaikuttamisen foorumeista, ideoita demokratiakasvatukseen ja verkkosivuja, joiden avulla vaikuttamistoimintaa voidaan viedä käytäntöön.

Paikallistaso

Kuntien nuorisovaltuustot

Useissa Suomen kunnissa toimii puoluepoliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, joita voidaan nimittää nuorisoneuvostoksi, -parlamentiksi, nuorten edustajistoksi, nuorisofoorumiksi tai usein nuorisovaltuustoksi. Yhteistä kaikille ryhmille on, että ne edustavat virallisesti kunnan nuoria ja jäsenet valitaan useimmiten vaaleilla.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry
Nuorisovaltuustojen koulutus-, tiedotus, edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö

Esimerkkejä nuorisovaltuustoista

Hyvinkään nuorisoparlamentti
Jyväskylän nuorisovaltuusto
Kotkan nuorisovaltuusto
Vaasan nuorisovaltuusto
Tampereen nuorisofoorumi

Muita linkkejä

Aloitekanava.fi
Nuorten aloitekanavalla voi etsiä oman kotikunnan aloitekanavan, kommentoida ideoita, seurata päätöksiä ja kertoa mielipiteensä ajankohtaisiin asioihin.

Nuorten Keski-Suomi Ry.
Nuorten Keski-Suomi ry on keskisuomalaisten 11–24-vuotiaiden nuorten ja heidän kanssaan toimivien tahojen palvelujärjestö. Järjestön tavoitteena on lisätä nuorten valmiuksia toimia ja vaikuttaa sekä luoda yhteistyöverkostoja nuorten parissa toimiville.Verkkosivuilla on esimerkkejä Keski-Suomen alueen nuoria aktivoivasta toiminnasta ja nuorten toimijuuteen liittyviä julkaisuja.

Vantaan kaupungin Osallistu ja vaikuta -sivut
Vantaan kaupungin nuorille suunnatuilla osallistu ja vaikuta -sivuilla on tietoa paitsi Vantaan nuorisovaltuustosta myös kaupungissa toteutetuista lasten ja nuorten osallisuutta tukevista hankkeista.

Suomi

Nuorten eduskunta
Eduskunnan nuorille suunnatuilla verkkosivuilla on tietoa eduskunnan, nuorten parlamentin ja parlamenttikerhojen toiminnasta. Lisäksi sivuilta löytyy opetuksen tueksi laadittuja tehtäviä ja tuntisuunnitelmia kansallisesta vaikuttamisesta ja ohjeet eduskuntavierailua varten. Opettajia varten sivuille on laadittu esimerkiksi opettajan opas demokratiakasvatukseen ja materiaalia parlamenttikerhojen toimintaa varten.

Opettajan opas demokratiakasvatukseen Nuorten eduskunta-sivuilla.

Virtuaalikunta.net
Kuntaliiton tuottama kunta-aiheinen verkkosivusto, jonka tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä ja kiinnostusta kunnalliseen päätöksentekoon. Virtuaalikunta.net pitää sisällään perustietoa kuntien toiminnasta ja tiedon omaksumista tukevia pelisovelluksia.

Valtikka
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n verkkodemokratia-hankkeen tarkoituksena on jakaa tietoa nuorten oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville tahoille. Sivuston Kunta-osuudesta löytyy muun muassa toimintaohjelma nuorisofoorumin perustamiseen ja virtuaalikunta-verkkopeli. Koulu-välilehden alla on tietoa parlamenttikerhoista, nuorisovaaleista ja myös oppilaskuntatoiminnasta.

Otakantaa.fi
Otakantaa.fi -sivusto kokoaa yhteen suomalaista demokratiaa ja osallistumista koskevaa tietoa. Sivusto tarjoaa järjestöille, kansalaisille ja virkamiehille mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja esimerkiksi yhteisten hankkeiden kehittämiseen. Demokratiatietopankkiin on kerätty demokratiaa ja päätöksentekoa koskevaa peruskäsitteistöä, tietoa osallistumis- ja vaikuttamistavoista sekä uutta tutkimustietoa ja julkaisuja. Sivusto on osa valtionvarainministeriön koordinoimaa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SaDe-ohjelma).

Lasten ja nuorten foorumi
Vuosina 2007-2011 toimineen valtakunnallisen Lasten ja nuorten foorumin (LNF) tavoitteena on ollut luoda vaikuttamisen kanava lapsille ja nuorille sekä saada heidän näkemyksiään paikalliseen ja kansalliseen päätöksentekoon. Samalla on vahvistettu paikallisia ja seudullisia lasten ja nuorten osallisuuden rakenteita. Vuositeemoina ovat olleet muun muassa YK:n lapsen oikeuksien sopimus, Koulusta maailmalle, sekä oppimisen ja koulun jokapäiväisen toiminnan kehittäminen.

Nuorten akatemia
Nuorten akatemian sivuilta löytyy esimerkiksi Note-koulutoiminnan linkkilista erilaisista oppimateriaaleista liittyen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä koulumateriaalia vapaaehtoistoiminnasta. Materiaalin tarkoituksena on auttaa nuoria ymmärtämään vapaaehtoistoiminnan merkittävä rooli, lisätä uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä innostaa oppilaita itse toimimaan.

Note-koulutoiminnan linkkilista Nuorten akatemian sivuilla.

Koulumateriaalia vapaaehtoistoiminnasta Nuorten akatemian sivuilla.

Eurooppa

Eurooppatiedotus
Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen tehtävänä on hoitaa kansalaistiedotusta suomalaisia koskevista EU-asioista. Se on luotettava EU-tiedon lähde ja aineiston tuottaja. Sivustolla on erityisesti huomioitu opettajat ja opiskelijat.

Sivustolta löytyy monipuolisesti tietoa EU:sta ja sen toiminnasta, historiasta, eurosta ja muun muassa Schengen-sopimuksesta. Lisätietoa saa julkaisuista, jotka ovat maksuttomia. Opetuksen tueksi -sivuilla on EU-aiheisia pelejä, valmiita kalvoesityksiä, karttoja ja tietoa opettajille järjestettävistä koulutusseminaareista. Lisäksi sivuilla on linkkejä muualla verkossa oleviin EU-aiheisiin sivustoihin, kuten Opettajainhuoneeseen, josta löytyy lisää eri tahojen tuottamaa opetuskäyttöön suunniteltua materiaalia EU:sta.

Opettajainhuone Euroopan unionin verkkosivuilla

Eurooppanuoret
Eurooppanuoret ry on vuonna 1997 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten kansalaisjärjestö, johon voivat liittyä kaikki alle 35-vuotiaat. Järjestön toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta Euroopan yhdentymisestä ja sen vaikutuksista sekä toimia keskustelufoorumina ja vaikuttamiskanavana Eurooppa-asioista kiinnostuneille nuorille. Näitä tarkoituksia varten yhdistys järjestää tapahtumia ja kampanjoita, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä osallistuu eurooppalaisen kattojärjestönsä Young European Federalistsin toimintaan.

Euroopan neuvosto
Euroopan neuvoston perustehtäviä ovat ihmisoikeuksien, moniarvoisen demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen ja kehittäminen. Euroopan neuvoston piirissä käydään laajaa kansainvälistä poliittista keskustelua. Lisäksi EN:ssä ja siihen liittyvissä, osin itsenäisissä toimielimissä tehdään tutkimusta, järjestetään seminaareja ja tieteellisiä symposiumeja, koulutusta, nuorisotoimintaa, taidenäyttelyitä sekä muita tapahtumia.

Euroopan neuvoston verkkosivuilta löytyy aineistoa demokratiakasvatuksesta, ihmisoikeuskasvatuksesta ja kieli- sekä historianopetuksesta. Lisäksi sivuilla on tietoa opettajien täydennyskoulutuksesta (Pestalozzi-ohjelma).