Yrittäjyys

Nuori myyjänä
Kuva: Yrityskylä

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on edistää yksilön kykyä muuttaa ideat toiminnaksi yhdessä muiden kanssa toimien. Se sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn ja riskinoton, samoin kuin kyvyn suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällöin ei puhuta vain yrittäjäksi kasvattamisesta, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteiden, taitojen ja elämänhallinnan kehittäminen. Se tukee opiskelua, arkielämää ja työntekoa. Tällöin oppilaiden kokemukset yrittäjyydestä ovat avain oivaltamiseen oman tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Yrittäjyyskasvatus sisältyy kaikkiin oppiaineisiin

Yrittäjyyskasvatus läpäisee koko opetuksen ja koulutyön mahdollistaen innostavan ja käytännönläheisen oppimisen. Koulun tekemää yrittäjyyskasvatusta edistävät useat työelämäntahot ja järjestöt, joiden asiantuntemusta on hyödynnetty näiden sivujen kokoamisessa.

Näille sivuille on rakennettu tukimateriaali yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta opetuksessa ja se on jaoteltu kouluasteiden mukaan. Sivuilta löytyy toimintamalleja, oppimateriaaleja, julkaisuja ja ennen kaikkea yhteistyötahoja, joiden kanssa yrittäjyyskasvatusta voi toteuttaa.


”Lisäksi opetuksen tulee vahvistaa oppilaiden eettistä ajattelua ja toimintakykyä ja vahvistaa heidän kansalaisvalmiuksiaan ja tietojaan työelämästä ja yrittäjyydestä.”

3 § Tarpeelliset tiedot ja taidot
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaista tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta