Julkaisuja

Tänne osioon on koottu julkaisuja eri aihealueittain:

OPH ja OKM julkaisuja
Kirjallisuusviitteitä
Oppikirja- ja oppimateriaaleja
Tutkimuksia


OPH ja OKM julkaisuja

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Saatavana verkkojulkaisuna (oph.fi)

Opetusministeriö. 2009. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat. Opetusministeriön julkaisuja 2009:7. Helsinki: Yliopistopaino. Saatavana verkkojulkaisuna (miniedu.fi)

Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 2014. Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi. Saatavana verkkojulkaisuna (oph.fi)


Kirjallisuusviitteitä

Gustafsson-Pesonen Anne & Kiuru Pertti. 2012. Ideoita ja oivalluksia yrittäjyyskasvatukseen YKOONTI. Espoo: Aalto University Saatavana verkkojulkaisuna (lib.aalto.fi)

Heinonen, J. & Vento-Vierikko, I. 2002. Sisäinen yrittäjyys uskalla, muutu, menesty. Talentum Media Oy.

Ikonen Risto. 2006. Yrittäjyyskasvatus – kansalaisen taloudellista autonomiaa etsimässä. Helsinki, Jyväskylä: Minerva.

Kansikas Juha. 2007. Kasva yrittäjyyteen. Talentum Media Oy

Komulainen Katri, Keskitalo-Foley Seija, Korhonen Maija & Lappalainen Sirpa. 2010. Yrittäjyyskasvatus hallintana. Osuuskunta Vastapaino.

Kyrö, Paula, Lehtonen, Heleena & Ristimäki, K. (toim.) 2007. Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia. Tampere: Tampereen yliopisto

Laaksonen Inkeri & Soininen Lea. 2013. Älä jänistä - opitaan kimpassa : yrittäjyyskasvatuksen pelikortit. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rytkölä Tiina, Ruskovaara Elena ja Järvinen Minna Riikka (toim.) 2011. Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella – näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen. Kerhokeskus – koulutyön tuki ry. Saatavana verkkojulkaisuna (opinkirjo.fi)

Seikkula-Leino Jaana. (toim.) 2013. Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020. YVIläisten kootut visiot. YVI-hanke 2013. Saatavana verkkojulkaisuna (yvi.fi)


Oppikirja- ja oppimateriaaleja

Kokko, Ilona. 2005. Into yrittäjyyteen. Kerhokeskus - koulutyön tuki ry Saatavana verkkojulkaisuna (opinkirjo.fi)

Kokko, Ilona. 2007. Katso kaleidoskooppiin –Ideoita yrittäjyyskasvatukseen. Kerhokeskus - koulutyön tuki ry Saatavana verkkojulkaisuna (opinkirjo.fi)

Rissanen, Tapio. 2013. Yrittäjyys on täyttä elämää: yrittäjyyskasvatuksen oppikirja. Jyväskylä: Yrityksen Tietopalvelu Oy

Virtanen, Sonja & Parikka, Matti. 2011. Yrittäjyyskasvatusta teknologisissa oppimisympäristöissä 1-6 luokille: opettajan käsikirja. Jyväskylä: Jyväskylän koulutusyhtymä, 2012 Saatavana verkkojulkaisuna (jyu.fi)


Tutkimuksia

Haataja, Anita. 2014. ”Siinä pitäs pomottaa itteään…”: tapaustutkimus vastuuseen kasvamisesta alkuopetusluokassa. Saatavana verkkojulkaisuna

Hietanen, Lenita. 2012. ”Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin”: tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä. Saatavana verkkojulkaisuna

Hietanen, Lenita & Järvi, Taina. 2015. “Contextualizing entrepreneurial learning in basic and vocational education”, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol 9, No 1, pp. 45-60.

Hytti, Ulla & Kuopusjärvi, Paula. 2004. Evaluating and Measuring Entrepreunership and Enterprise Education: Methods, tools and practices. Turku School of Economics

Korhonen, Maija. 2012. Yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä kaikille? Uusliberalistinen hallinta, koulutettavuus ja sosiaaliset erot peruskoulun yrittäjyyskasvatuksessa. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto Saatavana verkkojulkaisuna (uef.fi)

Mervola, Markus & Mäkinen Marko. 2013. Yrittäjyysilmapuntari Yrittäjän päivä – säätiö. Tutkimusraportti. Saatavana verkkojulkaisuna (yrittajat.fi)

Nietosvuori, Leena & Mäkelä Riikka. 2013. Ytyä yrittäjyyteen. Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu. Saatavana verkkojulkaisuna (theseus.fi)

Suominen, Jouni. 2013. Missä tiimiyrittäjyys: Yrittäjyyden eetoksen ja yrittäjyyskasvatuksen filosofisten lähtökohtien kriittistä arviointia. Tampere: Tampere University Press. Saatavana verkkojulkaisuna (tampub.uta.fi)

Tikkala, Anne. 2013. Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Sesign-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelman kehittämisessä. Turku: Turun yliopisto. Saatavana verkkojulkaisuna (doria.fi)

Lisää aiheesta muualla

Yrittäjyyskirjasto - Kirjallisuutta, tutkimuksia ja artikkeleita yrittäjyyskasvatuksesta eri kouluasteilla. (yrittajyyskirjasto.seamk.fi)

Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura ry kerää julkaisuja ja tutkimuksia yrittäjyyskasvatuksesta (yktt.fi)

Enterprise Education & Entrepreneurship Training -portal (entreva.net)

Scoop.it ohjelman kautta voi seurata yrityskasvatuksen uutisia. (scoop.it)