Kielen kehityksen osa-alueet

Innostunut tyttö

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. Kielen ja vuorovaikutuksen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa. Kielellisten taitojen ja valmiuksien keskeiset osa-alueet ovat:

  • Vuorovaikutustaidot
  • Kielen ymmärtämisen taidot
  • Puheentuottamisen taidot
  • Kielen käyttötaidot
  • Kielellinen muisti ja sanavaranto
  • Kielitietoisuus

Lasten kielellisiä taitoja ja kielellistä kehitystä tukee monipuolinen vuorovaikutus ja kieliympäristö, jossa lapsille annetaan kannustavaa palautetta heidän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidoistaan. Siksi varhaiskasvatuksessa tulee vahvistaa lasten kielen käyttöä sekä uteliaisuutta, joka kannustaa vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten lasten kanssa.

Oheiset neljä keskusteluesimerkkiä konkretisoivat miten vuorovaikutustilanteet rakentavat lasten kielellisiä taitoja ja millainen aikuisen rooli voi olla kielellisten osa-taitojen tukemisessa. Esimerkit on valittu kahdesta professori Marja-Kristiina Lerkkasen johtamasta tutkimushankkeesta: Opettajien ja lasten vuorovaikutusta ja hyvinvointia tarkastelevan TESSI-hankkeen materiaali ja yhteiseurooppalainen 0-6-vuotiaita koskevan CARE-hankkeen videokirjaston materiaali.